ΠΟΛ. 1283/2013

Ορισµός Φορολογικού εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.

30 Δεκεμβρίου 2013

ΦΕΚ 3367 Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

κ΄ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛ : 1283

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

-Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

ΠΡΟΣ : Ως Π.∆

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄και Β΄

-Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ταχ. ∆/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375885

Fax: 210 3375368

E-mail: des.c@mofadm.gr 
ΑΔΑ: ΒΙ63Η-ΙΚΔ

ΘΕΜΑ : Ορισµός Φορολογικού εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ Ε∆Ο∆ΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4174/2013 ( ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το «άρθρο πρώτο» του Π.∆. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
γ) Τις διατάξεις του Π.∆ 284/88 (ΦΕΚ 128 Α΄) «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Τις διατάξεις του Π.∆. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας …» και του Π.∆. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων»  ε) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) « Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 – 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ) Την υπ αριθµ. 1/16-1-2013 (Υ.Ο.∆.∆.18) πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου « Επιλογή και διορισµός Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ». ζ) Την ανάγκη καθιέρωσης, φορολογικού εκπροσώπου, για το φορολογούµενο που δε διαθέτει ταχυδροµική διεύθυνση στην Ελλάδα, µε σκοπό τη συµµόρφωση, ως προς τις τυπικές του υποχρεώσεις, που απορρέουν από τον Κώδικα. η)Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
1.Φορολογούµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που εµπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας και δε διαθέτει ταχυδροµική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται, από 1/1/2014 να ορίσει, φορολογικό εκπρόσωπο µε φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδροµική διεύθυνση του οποίου, η Φορολογική ∆ιοίκηση, θα µπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική µε το φορολογούµενο.
2. Το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται φορολογικός εκπρόσωπος, ουδεµία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή µη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούµενου.
3. Τα πρόσωπα της παρ.1 της παρούσας ορίζουν φορολογικό εκπρόσωπο µε την υποβολή στη Φορολογική ∆ιοίκηση, της σχετικής για τη χορήγηση ΑΦΜ δήλωσης, συνυποβάλλοντας υποχρεωτικά το έντυπο Μ7 «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου» και απλή έγγραφη δήλωση µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισµό του.
4. Σε περίπτωση αλλαγής φορολογικού εκπροσώπου, υποβάλλονται από το φορολογούµενο στη Φορολογική ∆ιοίκηση και εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την πραγµατοποίηση της µεταβολής, τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 της παρούσας.
5. Όταν οι παραπάνω δηλώσεις, δεν υποβάλλονται από το φορολογούµενο αλλά από τρίτο πρόσωπο, προσκοµίζεται και σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση, νοµίµως θεωρηµένη. Επίσης, µε τις ανωτέρω δηλώσεις, δηλώνεται υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του φορολογούµενου στην αλλοδαπή και η διεύθυνση της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας.
6. Φορολογικός εκπρόσωπος που δεν επιθυµεί τη συνέχιση της συγκεκριµένης εκπροσώπησης, υποβάλλει στην περίπτωση αυτή και µόνο, στη Φορολογική ∆ιοίκηση το έντυπο Μ7 «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου» όταν ο φορολογούµενος, δεν προβαίνει στην αντικατάστασή του.
7. Στο φορολογούµενο που δε γνωστοποιεί στη Φορολογική ∆ιοίκηση, το διορισµό φορολογικού εκπροσώπου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας.
8. Τα πρόσωπα που µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας έχουν δηλωθεί αντίκλητοι, θεωρούνται, µε την έναρξη ισχύος της, φορολογικοί εκπρόσωποι. Άρθρο 2 Η Απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014 Η απόφαση αυτή, να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Η προϊσταµένη της Γραµµατείας ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Εθνικό τυπογραφείο (Για δηµοσίευση) - ∆.Ο.Υ. - ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσοµένων (e- υπηρεσίες ) για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ - Γ.Ε.Φ ( Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων) ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Αποδέκτες Πίνακα Α΄ - Αποδέκτες Πίνακα Β΄ (εκτός του αριθµ. 1) - Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ - Αποδέκτες Πίνακα ∆΄ - Αποδέκτες Πίνακα Ε΄ - Αποδέκτες Πίνακα Στ΄ - Π.Ο.Ε.- ∆.Ο.Υ.

- Αποδέκτες Πίνακα Η΄
- Αποδέκτες Πίνακα Ι΄
- Αποδέκτες Πίνακα ΙΑ΄
- Αποδέκτες Πίνακα ΙΒ΄
- Αποδέκτες πίνακα ΙΣΤ΄
- Αποδέκτες πίνακα ΙΖ΄
- Αποδέκτες πίνακα ΙΗ΄
- Αποδέκτες πίνακα ΙΘ΄
- Αποδέκτες πίνακα ΚΑ΄
- Αποδέκτες πίνακα ΚΓ΄
- Τράπεζα ∆ηµοσιονοµικών ∆εδοµένων
Εσωτερική διανοµή
Γραφείο Υπουργού Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα
Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ.Μαυραγάνη
Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Οικονοµικών κ. Χ. Σταϊκούρα
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη
Γραφεία Γενικών ∆ιευθυντών του Υπουργείου Οικονοµικών
Όλες τις ∆ιευθύνσεις –τµήµατα και Ανεξάρτητα Γραφεία του Υπουργείου Οικονοµικών
∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος -Τµήµατα Α- Β ( 20 αντίγραφα )
∆ιεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου ( 20 αντίγραφα)
∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού –Τµήµα Γ΄ ( 30 αντίγραφα )