ΠΟΛ. 1004/2015

Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων.

02 Ιανουαρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Γ΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 3375880, 890
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr
EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 72Ο9Η-ΠΡ4
ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: B΄2 / 02-01-2015
Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2015
ΠΟΛ.: 1004
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

 

 ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ170 Α΄) και ειδικότερα, τις διατάξεις της παραγράφου 7 αυτού, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο (πληροφορίες και στοιχεία) του πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), τη διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 και ειδικότερα, τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να μεταβιβάζει τα καθήκοντά του ή να αναθέτει αρμοδιότητές του σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 10 και 13 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄).
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
6. Την Πράξη 20/25-6-2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1
Γενικά
1. Από το έτος 2015, το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.) προσκομίζεται από το φορολογούμενο, ο οποίος είχε την υποχρέωση να δηλώσει ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του οικείου έτους, ανεξάρτητα αν η δήλωση υποβάλλεται από αυτόν ή συντίθεται μηχανογραφικά. Το πιστοποιητικό κατά το έτος 2015 προσκομίζεται από όλους τους φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, για τα έτη 2010 έως και 2014, εφόσον είχαν υποχρέωση να συμπεριλάβουν το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου στις δηλώσεις Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. των αντίστοιχων ετών. Κατά τα επόμενα έτη το πιστοποιητικό προσκομίζεται για τα αντίστοιχα πέντε προηγούμενα έτη.
2. Αρμόδιος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού με χειρόγραφη διαδικασία, είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., ο οποίος ήταν αρμόδιος για την παραλαβή ή τη σύνθεση της δήλωσης Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά τα αντίστοιχα έτη.
3. Αν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος απέκτησε ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται αυτό, για το έτος ή τα έτη αυτά, αντί του πιστοποιητικού, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου καθώς και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στη δήλωση Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. των εν λόγω ετών. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται φωτοτυπία του τίτλου κτήσης του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο παραστατικό, κατά περίπτωση. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Το ένα αντίγραφο επιστρέφεται θεωρημένο, προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ίδια ως άνω διαδικασία ακολουθείται για τη λήψη πιστοποιητικού από νομικό πρόσωπο, που δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Στην περίπτωση αυτή, στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται τα παραστατικά τα οποία αποδεικνύουν ότι το νομικό πρόσωπο απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α..
4. Αυτός που αποδέχεται αγοραπωλησία ακινήτου ή δικαιώματος επί ακινήτου μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο καταδικάστηκε σε δήλωση βουλήσεως, απαιτείται να υποβάλει κυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. του φυσικού ή νομικού προσώπου, που καταδικάστηκε, πριν από την αποδοχή. Η δικαστική απόφαση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο για να επισυναφθεί, αντί του πιστοποιητικού στο οικείο συμβόλαιο. Η ίδια ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση κατά την οποία συντάσσεται περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού, οπότε ο υπερθεματιστής υποβάλλει κυρωμένο αντίγραφο της κατακυρωτικής έκθεσης. Σε περίπτωση εκούσιου πλειστηριασμού, κατά τη σύνταξη της κατακυρωτικής έκθεσης, η υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού περιορίζεται στα πρόσωπα εκείνα με επιμέλεια των οποίων επισπεύδεται η κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού εκποίηση των ακινήτων.
5. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός από τις κατωτέρω περιπτώσεις: i. Πιστοποιητικό, το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα. ii. Πιστοποιητικό νομικών προσώπων για τα έτη 2010 έως και 2013. iii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε φορολογούμενο, ο οποίος έχει ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.. iv. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου. v. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη λήψη του με ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, χρησιμοποιείται τούτο.
6. Το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου, περιγράφεται στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως αυτό έχει αναγραφεί κατ’ έτος στις δηλώσεις Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στις δηλώσεις Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., υπάρχει απόκλιση ως προς την αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου ή δεν έχει δηλωθεί μέρος ή όλο αυτού, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση, το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. με την ορθή απεικόνιση του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου και την καταβολή του συνόλου του αναλογούντος φόρου, προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων. Αν υπάρχει απόκλιση ως προς την περιγραφή του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου, γιατί μεταβλήθηκε η κατάστασή του ή γιατί ο φορολογούμενος ακολούθησε νομοθεσία, αποφάσεις ή εγκυκλίους, που όριζαν άλλως, το πιστοποιητικό επισυνάπτεται, αφού ελεγχθεί η ορθότητά του από τον αρμόδιο για τη μνημόνευση, επισύναψη ή παραλαβή του.
7. Σε περίπτωση τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, όσον αφορά κοινόχρηστο και κοινόκτητο χώρο ακινήτου, προκειμένου να ορισθεί ότι τμήμα αυτού θα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ή θα αποτελεί παρακολούθημα συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή ενσωματώνεται σε αυτήν, δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι συμπράττουν στην πράξη αυτή, εφόσον δεν πραγματοποιείται ουδεμία μεταβολή στις δικές τους οριζόντιες ιδιοκτησίες ή στα ποσοστά συνιδιοκτησίας αυτών επί του ακινήτου.
8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγράφονται στοιχεία οικοπέδου ή γηπέδου διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στον τίτλο κτήσης, λόγω νεότερης καταμέτρησης, τότε το πιστοποιητικό για τα έτη 2010 έως και 2013 θα εκδοθεί με τα περιγραφικά στοιχεία του τίτλου κτήσης, ενώ για το έτος 2014 και επόμενα έτη ισχύουν τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του ν. 4223/2013. Αν οικόπεδο έχει αναγραφεί για όλα ή κάποια από τα έτη 2010 έως και 2013 με μεγαλύτερη επιφάνεια από αυτήν που αναγράφεται στον τίτλο κτήσης του, δεν απαιτείται τροποποίηση της δήλωσης Φ.Α.Π. του οικείου έτους.
9. Τα μνημονευόμενα και επισυναπτόμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδονται για τα πέντε (5) προηγούμενα από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου έτη, ανεξάρτητα από το χρόνο μεταγραφής του.
10. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του και δεν επιτρέπεται η χρήση κυρωμένου αντιγράφου αυτού.
Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού σε νομικά πρόσωπα
1. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2010 έως και 2013 χορηγείται από τον αρμόδιο, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., στον οποίο υποβάλλεται σχετική αίτηση, ενώ το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 και επομένων ετών χορηγείται ηλεκτρονικά. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης καθώς και του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 1. Η αίτηση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτο χορηγείται συμπληρωμένο στο νομικό πρόσωπο. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 2.
2. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης και λήψης του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή των υπεύθυνων δηλώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας, έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ή πρόσωπα που έχουν ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτούς.
Σε περίπτωση κληρονομιαίας περιουσίας που τελεί υπό εκκαθάριση, η οποία έχει καταληφθεί υπέρ νομικού προσώπου με τον όρο της εκτέλεσης κοινωφελών ή φιλανθρωπικών έργων, το πιστοποιητικό χορηγείται στον εκτελεστή διαθήκης, για το διάστημα που τη διαχειρίζεται και τη διοικεί, ή σε πρόσωπα που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου το οποίο έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική διαχείριση, το πιστοποιητικό χορηγείται στον εκκαθαριστή ή στον προσωρινό διαχειριστή του νομικού προσώπου, ανάλογα, ή σε πρόσωπα που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτούς.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου το οποίο έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, το πιστοποιητικό χορηγείται στο σύνδικο της πτώχευσης ή σε πρόσωπα που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.
Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού σε φυσικά πρόσωπα
1. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται ηλεκτρονικά σε φυσικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet. Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εκδίδεται για κάθε Α.ΤΑ.Κ. χωριστά. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 2.
2. Το πιστοποιητικό χορηγείται χειρόγραφα από τον αρμόδιο, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., στον οποίο υποβάλλεται σχετική αίτηση, αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης καθώς και του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 1. Η αίτηση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτο χορηγείται συμπληρωμένο στο φορολογούμενο.
3. Δεν χορηγείται το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για δικαιώματα επί αγροτεμαχίων φυσικών προσώπων για τα έτη 2010 έως και 2013. Στις περιπτώσεις
αυτές δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α..
Άρθρο 4
Πιστοποιητικό για την καταχώρηση της αποδοχής κληρονομιάς.
Για τη μεταγραφή ή την καταχώρηση πράξης αποδοχής κληρονομιάς ακολουθούνται ανάλογα τα οριζόμενα στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας. Το πιστοποιητικό ή την υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, υποχρεούται να το προσκομίζει ο κληρονόμος, ο οποίος ήταν υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης για τα αντίστοιχα έτη.
Για τα υπόλοιπα έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε ετών, προσκομίζεται από τον κληρονόμο για τον αποβιώσαντα πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., το οποίο χορηγείται χειρόγραφα από τον αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. του αποβιώσαντος, μετά από αίτηση των νομιμοποιούμενων κληρονόμων ή ενός εξ αυτών.
Άρθρο 5
Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής, υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 και το πιστοποιητικό χορηγείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. αφού συμπληρωθεί το υπόδειγμα 3. Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
α) αφού διαπιστωθεί από το τμήμα συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. ότι το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου περιλαμβάνεται με τα ίδια στοιχεία στη δήλωση Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. για όσα έτη αιτείται το πιστοποιητικό, υπολογίζεται ο επιμεριστικά αναλογών φόρος ακίνητης περιουσίας ανά έτος, ο οποίος αναγράφεται στο υπόδειγμα 3, με τα λοιπά στοιχεία της βεβαίωσης του φόρου. Στο ίδιο υπόδειγμα αναγράφεται το σύνολο των αναλογούντων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., που αφορούν ακίνητα για τα οποία ο φορολογούμενος έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. του ιδίου έτους, καθώς και το σύνολο του φόρου που πρέπει να καταβληθεί, προκειμένου να χορηγηθεί το οικείο πιστοποιητικό.
β) το τμήμα εσόδων της Δ.Ο.Υ. αναγράφει το υπόλοιπο του φόρου, που πρέπει να καταβληθεί, τις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα επ’ αυτού, το συνολικό ποσό και τα στοιχεία του χρέους προς καταβολή.
γ) μετά την εξόφληση του ποσού επισυνάπτονται στην αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού το συμπληρωμένο υπόδειγμα 3 της παρούσας καθώς και φωτοτυπίες του ηλεκτρονικού αποδεικτικού καταβολής ή του διπλοτύπου είσπραξης.
2. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού της παραγράφου 4 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 απαιτείται η υποβολή αίτησης από το φορολογούμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 4. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχουν ως το συνημμένο υπόδειγμα 5. Για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού ακολουθείται ανάλογα η παράγραφος 1 του παρόντος.
Άρθρο 6
1. Στην παρούσα επισυνάπτονται πέντε (5) υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος του Αικατερίνη Σαββαΐδου
Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54Α ν. 4174/2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Προς τη
Δ.Ο.Υ.:___________________
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:______________________________________________________
ΑΦΜ:_____________________
Δ/ΝΣΗ:_____________________________________________________________
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:________________________________ ΑΦΜ:________________
ΑΔΤ:_______________
Δ/ΝΣΗ:________________________________________________________________________________
________
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ
_______________________________________________________________________________________
________
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε πιστοποιητικό του άρθρου 54Α ν. 4174/2013, προκειμένου να το
χρησιμοποιήσω για ________________________________________, για το κατωτέρω ακίνητο όπως
εμφανίζεται στις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ
(αιτιολογία)
έτους/ετών ___________ ή/και* ΦΑΠ έτους*/ετών* ______________ με αύξοντα*/αύξοντες*
αριθμό*/αριθμούς*______________________________________________ ως εξής:
__________________________
_______________________________________________________________________________________
________
(περιγραφικά στοιχεία ακινήτου)
_______________________________________________________________________________________
________
Ημερομηνία: Ο/Η αιτ…..:
_______________________________________________________________________________________
________
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Δ.Ο.Υ. __________________
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Αρ. 54Α ν. 4174/2013
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. _________________ πιστοποιεί ότι ο φορολογούμενος _________________
____________________ με Α.Φ.Μ. ______________ συμπεριέλαβε το ανωτέρω ακίνητο στη/στις
δήλωση/δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) έτους/ετών _____________________ * και ενιαίου
φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους /ετών ___________* και για το ακίνητο αυτό έχει εξοφληθεί ο
αναλογών φόρος βάσει δήλωσης όλων των αναγραφομένων ετών/έχει απαλλαγεί βάσει δήλωσης.
Για τα ως άνω οριζόμενα έτη ο ΦΑΠ και ο ΕΝΦΙΑ έχουν εξοφληθεί /έχουν ρυθμιστεί ** και ο
φορολογούμενος είναι ενήμερος ως προς τη ρύθμιση.
* Συμπληρώνεται κατά περίπτωση ** Διαγράφεται κατά περίπτωση
.
Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου _____
Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον τυχόν μετ’ έλεγχο φόρο.
Ημερομηνία Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ______________
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Δ.Ο.Υ. __________________
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Αρ. 54Α ν. 4174/2013
Πιστοποιείται ότι το ακίνητο με τα στοιχεία:
(παρατίθεται πίνακας με τον ΑΤΑΚ και αναλυτικά τα στοιχεία του ακινήτου σύμφωνα με τα
στοιχεία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, με βάση την οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία
εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ ή ΦΑΠ, για κάθε έτος)
Έχει περιληφθεί στη/στις δήλωση/δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) έτους/ετών
_________________ * και ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους /ετών
_______ * του φορολογουμένου ___________________________ με Α.Φ.Μ. ____________
και για το ακίνητο αυτό
(ονοματεπώνυμο/ επωνυμία του φορολογούμενου)
έχει εξοφληθεί ο αναλογών φόρος βάσει δήλωσης όλων των αναγραφομένων ετών/έχει
απαλλαγεί βάσει δήλωσης.
Για τα ως άνω οριζόμενα έτη έχει εξοφληθεί ο ΦΑΠ και ο ΕΝΦΙΑ /έχουν ρυθμιστεί και ο
φορολογούμενος είναι ενήμερος ως προς τη ρύθμιση.
Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου _____
Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον τυχόν μετ’ έλεγχο φόρο
* Συμπληρώνεται κατά περίπτωση
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ.Ο.Υ. ___________________
ΑΦΜ: __________________________ Αριθμός Πρωτοκόλλου αίτησης πιστοποιητικού ____________
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΎΜΕΝΟΥΣ
ΕΣΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ
Επιμεριστ
ικά
αναλογών
φόρος
ακινήτου
Αρ.Τριπ
/που
Βεβαίω-
σης/
Έτος
Γραμ-
μή
Φόροι
προηγού-
μενων
πιστοποιη
-τικών
Σύνολο
Φόρου
προς
εξόφληση
Υπόλοιπο
κυρίου
φόρου για
καταβολή
Προσαυ-
ξήσεις -
Τόκοι
Πρό-
στιμο
Σύνολο
χρέους για
καταβολή
Στοιχεία χρέους για
καταβολή
Πρ/νος
Τμήματος
(ονομ/νυμ
ο &
υπογραφή)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4
Αριθ. Πρωτ.:______________________
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54Α ν. 4174/2013
Προς τη Δ.Ο.Υ.:___________________
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ* :__________________________________
ΑΦΜ:_____________________ Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ή ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ *:_______________________________
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:________________________________ ΑΦΜ:___________ ΑΔΤ:__________
Δ/ΝΣΗ:________________________________________________________________________________
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ
_______________________________________________________________________________________
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε πιστοποιητικό του άρθρου 54Α ν. 4174/2013, προκειμένου να το
χρησιμοποιήσω για ___________________________________, για το κατωτέρω ακίνητο όπως εμφανίζεται
(αιτιολογία)
στις δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους/ετών ___________ ή/και* ΦΑΠ έτους*/ετών*
____________ με αύξοντα*/αύξοντες* αριθμό*/αριθμούς*_______________________________________
ως εξής: __________________________________________________________________________
(περιγραφικά στοιχεία ακινήτου)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Το συμβολαιογραφικό έγγραφο θα συνταχθεί από το συμβολαιογράφο με τα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΟ ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΟΛΗ ΑΦΜ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ο οποίος, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου,
υποχρεούται να καταβάλει το συνολικά οφειλόμενο ποσό Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. και πρόσθετων φόρων,
προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων για το συγκεκριμένο ακίνητο
Ημερομηνία: Ο/Η αιτ…..:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ________ , _________________
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία)
Δ.Ο.Υ. ___________________ Αρ. Πρωτ ___________________
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Αρ. 54Α ν. 4174/2013
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. _________________ πιστοποιεί ότι ο φορολογούμενος _________________ ______________________ με Α.Φ.Μ.
_________________ συμπεριέλαβε το ανωτέρω ακίνητο με στοιχεία
____________________________________________________________________________________________________
(περιγραφικά στοιχεία ακινήτου)
_______________________________________ στις δηλώσεις ΦΑΠ/ΕΝΦΙΑ έτους* / ετών*_________________ και για το ακίνητο αυτό οφείλονται οι
ακόλουθοι φόροι:
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΎΜΕΝΟΥΣ
ΕΣΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ
Επιμεριστι
κά
αναλογών
φόρος
ακινήτου
Αρ.Τρι
π/που
Βεβαίω
σης
/Έτος
Γραμ-
μή
Φόροι
προηγού
μενων
πιστοποι
ητικών
Σύνολο
Φόρου προς
εξόφληση
Υπόλοιπο
κυρίου
φόρου για
καταβολή
Προσαυ-
ξήσεις
Πρό-
στιμο
Σύνολο
χρέους για
καταβολή
Στοιχεία χρέους για
καταβολή
Οι οποίοι θα αποδοθούν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του συμβολαιογραφικού εγγράφου από τον/την συμβολαιογράφο
_______________________________________________________________ . Για τα ίδια ως άνω έτη έχει ρυθμιστεί ο ΦΑΠ * και ο ΕΝΦΙΑ * και ο
φορολογούμενος είναι ενήμερος ως προς τη ρύθμιση.
Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου _____
Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον τυχόν μετ’ έλεγχο φόρο.
Ημερομηνία Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ______________
* Διαγραμμίζεται κατά περίπτωση