ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου 30/002/4727/2015

Απόφαση κατακύρωσης του αριθμ. 30/002/4731/17-5-2012 (Α.Δ.Α. Β49ΤΗ-ΚΓΡ) πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γεν. Χημείου του Κράτους για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ.

14 Νοεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 3/6/2013
Αριθ. πρωτ. 30/002/4727
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & Τ.Υ.
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 115 21
Πληροφορίες : Ε.Γκριτζάπη
Τηλέφωνο : 210 64 79 255
Φαξ : 210 64 65 727
email : finance@gcsl.gr

Θέμα: Απόφαση κατακύρωσης του αριθμ. 30/002/4731/17-5-2012 (Α.Δ.Α. Β49ΤΗ-ΚΓΡ) πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γεν. Χημείου του Κράτους για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ. Α Π Ο Φ Α Σ

Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/19-1-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
β) του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη».
γ) του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
δ) του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-1994) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».
ε) του Ν. 2859/00 (ΦΕΚ 248/Α/7-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) του ΠΔ 166/03 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
ζ) του ΠΔ 63/05 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
η) του ΠΔ 284/88 (ΦΕΚ 128/Α/14-6-1988) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ΠΔ 543/89 (ΦΕΚ 229/Α/10-10-1989) και ισχύει, ǹǻǹ��ǺǼǽȄǾ�ȉȈ� θ)του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». ι)του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» ια)του Α.Ν. 407/36 (ΦΕΚ 564/Α/30-12-1936), του ΒΔ της 6-3-1939 (ΦΕΚ 91/Α/8-3-1939) «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως εν γένει του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Εποπτείας της Φορολογίας του Οινοπνεύματος (Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο.)», το οποίο μετονομάστηκε σε Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. με το άρθ. 26 του Ν. 2127/93 (ΦΕΚ 48/Α/6-4-1993), του Α.Ν. 1957/39 (ΦΕΚ 380/Α/11-9-1939), του άρθ. 4§1 του Ν.Δ. 2401/1953 (ΦΕΚ 119/Α/8-5-1953) και το άρθ. 1 του Ν.Δ. 433/74 (ΦΕΚ 153/Α/5-6-1974).
2. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013 (Φ.Ε.Κ.130/Β/28-1-2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
3. Την υπ΄ αριθμ. 30/078/123/13-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΑΗ-Κ3Π) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση την υπ’ αριθμ. 2/30-1-2013 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. σχετικά με την δέσμευση πίστωσης ύψους 145.254,34 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΤΕΠΠΑΑ, οικονομικού έτους 2013 και από τον ΚΑΕ 1429, η οποία αφορά ανεξόφλητο μέρος αναλήψεων του οικονομικού έτους 2012, που ανατράπηκαν λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων.
4. Την αρ. 30/002/4731/17-5-2012 (Α.Δ.Α. Β49ΤΗ-ΚΓΡ) διακήρυξη, με βάση την οποία διενεργήθηκε στις 20-6-2012 πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γεν. Χημείου του Κράτους.
5. Την αρ. 30/002/5680/15-6-2012 Απόφαση συγκρότησης της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.
6. Το από 26-7-2012 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν.
7. Την αρ. 30/002/7193/6-8-2012 Απόφαση τεχνικής αξιολόγησης.
8. Το από 12-9-2012 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (υπ’ αριθμ. 2).
9. Η υπ’ αριθμ. 30/002/8367/21-9-2012 τροποποιητική Απόφαση τεχνικής αξιολόγησης.
10. Το από 18-10-2012 πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, με το οποίο, η προσφορά της εταιρίας ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα.
11. Η υπ’ αριθμ. 30/002/9351/22-10-2012 Απόφαση οικονομικής αξιολόγησης.
12. Την υπ΄ αριθμ. 30/078/197/30-4-2013 (ΑΔΑ: BENHH-IM6) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση την υπ’ αριθμ. 7/25-4-2013 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. σχετικά με την έγκριση όλων των σταδίων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στο κτίριο της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ.
13. Τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές των εταιρειών ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε., ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, ECO GAS ΤΕΧΝΙΚΗ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ο.Ε. και TECHNOCLIMAIR ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε..
14. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στο κτίριο της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ.
ǹǻǹ��ǺǼǽȄǾ�ȉȈ�
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

την κατακύρωση της προμήθειας και της εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στο κτίριο της Κ.Υ.
του Γ.Χ.Κ., όπως αναλυτικά περιγράφεται στα πρακτικά της επιτροπής και την οικονομική και τεχνική προσφορά του προμηθευτή στην εταιρεία ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, στην τιμή των 29.870,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 6.870,10 €, συνολικά 36.740,10 €.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στα 29.870,00 € + 6.870,10 € = 36.740,10 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικ. έτους 2013 Κ.Α.Ε. 1429, βάσει της αρ. 30/078/123/13-2-2012 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (αρ. 2/30-1-2013 συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΠΠΑΑ) για ανάληψη υποχρέωσης, η οποία αφορά ανεξόφλητο μέρος αναλήψεων του οικονομικού έτους 2012 (ιδίου ΚΑΕ), που ανατράπηκαν λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμηθειών ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται η αξία της παραπάνω προμήθειας και εγκατάστασης, οι νόμιμες κρατήσεις 3,7376% (υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%, Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπ. Εμπορίου 0,30%, Δημοσίου 0,25%, υπέρ Γεν. Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών 0,10%, χαρτόσημο 2% επί των παραπάνω κρατήσεων και 20% Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου και 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.) καθώς και κάθε άλλη κράτηση που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο (Γ.Χ.Κ.).
Οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου παροχής φυσικού αερίου και παράδοσής του σε πλήρη λειτουργία στην Υπηρεσία θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση με τον ανάδοχο. Η προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων στο κτίριο θεωρείται ότι έχει περατωθεί όταν ο προμηθευτής έχει:
παραδώσει την εγκατάσταση σε πλήρη και Κανονική λειτουργία, και προσκομίσει στην Υπηρεσία την σχετική Βεβαίωση της ‘Επιχείρησης Αερίου Αττικής (ΕΠΑ), εκτελέσει τις απαιτούμενες δοκιμές λειτουργίας της εγκατάστασης, αποκαταστήσει φθορές σε οικοδομικά στοιχεία του κτιρίου από την διέλευση σωληνώσεων, καλωδίων κ.λπ.,
απομακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά από τον τόπο του έργου, εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα οριστεί από την Υπηρεσία στην λειτουργία της εγκατάστασης Για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και των εργασιών θα συσταθεί ειδική επιτροπή Παρακολούθησης- Παραλαβής.
Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Η παράδοση και η πλήρης εγκατάσταση και οι λοιπές εργασίες θα γίνουν με φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08.00 – 14.00 μετά από συνεννόηση του προμηθευτή με την Επιτροπή Παρακολούθησης- Παραλαβής και τους τεχνικούς του ΓΧΚ.
Για την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία:
α. Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης, σε δύο αντίγραφα, στην Ελληνική Γλώσσα.
β. Έγκριση της εγκατάστασης από την ΕΠΑ.
ǹǻǹ��ǺǼǽȄǾ�ȉȈ�
γ. Το πιστοποιητικό δοκιμής αντοχής και στεγανότητας και το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και ρύθμισης συσκευών αερίου για την τελική τροφοδότηση με αέριο.
δ. Τα πιστοποιητικά και τα manuals των συσκευών.
Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ με την καταβολή του πόσου, βάσει τιμολογίου του προμηθευτή, μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους από την Επιτροπή παραλαβής. Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (από το Ι.Κ.Α.). Από το καθαρό ποσό της αξίας των ειδών θα παρακρατηθεί υποχρεωτικά, φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4%.
Ο Προμηθευτής, μετά την οριστική παραλαβή του είδους και προ της επιστροφής της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, ύψους ίσου με το 3% της καθαρής αξίας του είδους που κατακυρώνεται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση με τον ανάδοχο. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής θα είναι είκοσι επτά (27) μήνες.
Ο προμηθευτής στον οποίο κοινοποιείται η απόφαση αυτή υποχρεούται να γνωρίσει στην Υπηρεσία μας εγγράφως την αποδοχή της σε 48 ώρες από την κοινοποίησή της. Σε περίπτωση που η προθεσμία των 48 ωρών εκπνεύσει, θεωρείται ότι ο προμηθευτής έχει αποδεχθεί την κατακύρωση. Ο προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αποδοχή της παρούσας να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της παρούσας απόφασης, προσκομίζοντας:
1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, δηλαδή 2.987,00 € και ισχύος πέντε μηνών.
2. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. της εταιρείας που να φαίνεται το δικαίωμα για υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Κοινοποίηση:
1. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, υπόψιν Προέδρου κου Γαρδίκη
2. Προμηθευτής: ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης
2. Διεύθυνση Προσωπικού & Τ.Υ., Τμήμα Γ’
ǹǻǹ��ǺǼǽȄǾ�ȉȈ�