Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 30/003/000/513/2016

«Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας»

15 Φεβρουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα Α’

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κωδικας: 11521-Αθήνα
Τηλεομοιοτυπία: 2106468272
Πληροφορίες: Στεφ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο: 2106479000
e-mail: alcohol_food@gcsl.gr


Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 372/Β

Αθήνα 15-02-2016
Αριθ πρωτ : 30/003/000/513
ΑΔΑ: 6Ζ7ΗΗ-2ΥΦ

ΘΕΜΑ: «Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε του άρθρου 7 του ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ 281/Β).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου».
4. Την Απόφαση Δ6Α 1196756ΕΞ2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ) «Συμπλήρωση της αρ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β’ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 5. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με αριθ. 1 της 20-01-2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ). 6. Τo υπ’ αριθ. 14045/15-09-2015 έγγραφο του Τελωνείου Λάρισας με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αριθ. 8701/31-08-2015 αίτηση του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας, που αφορά αίτηση των παραγωγών σύκων – αποσύκων του εν λόγω Δήμου με την οποία αιτούνται την άδεια για την απόσταξη των σύκων και αποσύκων της παραγωγής τους. 7. Το υπ’ αριθμ. 30/052/000/2393/22-12-2015 έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, σύμφωνα με το οποίο τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας και εξέτασής τους που αυτή διενήργησε, είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό. 8. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενίσχυση των συκοπαραγωγών του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας, ως και το γεγονός ότι τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύμφωνα με το προαναφερθέν υπό στοιχείο (7) σχετικό έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 9. Την από 27-01-2016 εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης & Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της παρούσας απόφασης. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας, για την περίοδο 2015-2016, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22-11-01) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως αυτές έχουν τροποποιήθει και ισχύουν, και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν.2969/2001 ως και του Καν.(ΕΚ)110/2008.
ΙΙ. Οι χωρικά αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων του Καν.(ΕΚ)110/2008.
Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκοολικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Λάρισας, η Χημική Υπηρεσία Λάρισας έχει ήδη προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σακχάρου, τούτου εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως συντελεστής αποδόσεως ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ. «Περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος».
ΙΙΙ. Η απόφασή αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ