Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/2016

Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ».

01 Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ -
ΤΜΗΜΑ Γ’
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α. –
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Μυλωνά –Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο : 2106987502, 2106987407
Fax : 2106987506
e-mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr ,
finexcis @ otenet . gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 718ΒΗ-2Θ1
ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: 3976 Β΄/12-12-2016
Αθήνα, 1/12/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ
1175671 ΕΞ 2016
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ενωσιακoύ Τελωνειακού Κώδικα Καν. 952/2013 (L 269/ 10.10.2013), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παράγραφος 3 του ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνεια- κός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄) όπως ισχύει, με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η διάταξη του άρθρου 41 της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ, καθώς και του άρθρου 78 παράγραφος 1α) του ιδίου νόμου, με τις οποίες ενσωμα- τώθηκαν στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1β) της Οδηγί- ας 2003/96/ΕΚ.
3. Τις διατάξεις του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) και κυρίως των άρθρων 25 και 27.
4. Την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 40 πέμπτο εδάφιο και των άρθρων 55, 56, 62, 63, 64 και 78 παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνεια- κές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ», όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14-8-2002 ΑΥΟΟ «Σύσταση και λειτουργία φορολογι- κών αποθηκών», όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16-9-1999 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ- βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ- νηση και τα κυβερνητικά όργανα».
9. Το Προεδρικό Διάταγμα 111/2014 (178/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονο- μικών», όπως ισχύει. 10.Την υπ’ αριθ. Δ6 Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ 865/Β΄), όπως ισχύει.
11. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ/28.01.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.01.2013) Kοινή Aπόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12.Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 1/20−1−2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/20.01.2016 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) .
13.Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων που προορίζονται για τον εφοδιασμό αεροσκαφών μέσω των φορολογικών αποθηκών του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α), όπως ισχύει.
14.Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη για τον προϋπολογισμό του Κράτους.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1
Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ.
Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β)
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ.
Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα καύσιμα που προορίζονται για εφοδιασμό αεροσκαφών, παραδίδονται στα αεροσκάφη από φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του ν.2960/2001».
Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι Δεξαμενές Ανεφοδιασμού που ήδη λειτουργούν στους υποκείμενους χώρους των αεροδρομίων οφείλουν να λάβουν Άδεια Φορολογικής Αποθήκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2960/2001 και με την τήρηση των όρων και προϋποθέσε- ων της υπ΄αριθμ. Φ.639/447/14-8-2002 ΑΥΟΟ, το αργότερο έως την 31.12.2017. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος παύει αυ- τοδίκαια η ισχύς των υπαρχουσών Αδειών Δεξαμενών Ανεφοδιασμού.
2. Στις περιπτώσεις αεροδρομίων, όπου για τη μετατροπή των Δεξαμενών Ανεφο- διασμού σε Φορολογικές Αποθήκες απαιτείται η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων για τη λειτουργία Φορολογικής Αποθήκης, οι Δεξαμενές Ανεφοδιασμού δύνανται να λειτουργήσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης των νέων εγκαταστάσεων και το αργότερο έως την 31.12.2018. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος παύει αυτοδίκαια η ισχύς των υπαρχουσών Αδειών Δεξαμενών Ανεφοδιασμού.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ