Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.ΟΡΓ.Α 1172597 ΕΞ 2016/2016

«Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29-1-2016 (Β΄ 295) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το μέρος που αφορά στις Τελωνειακές Περιφέρειες και στα Τελωνεία της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

29 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 101 84 - Αθήνα 
Πληροφορίες: Κων. Μέξα
Τηλέφωνο: 2103310432

 Fax: 2103230829 

2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΝΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

101 84 - Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-3375714

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΦΕΚ: Β΄ 4242/2016 και Β΄ 45/2017

Αθήνα, 29 Noεμβρίου 2016 

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1172597 ΕΞ 2016
 

 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29-1-2016 (Β΄ 295) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το μέρος που αφορά στις Τελωνειακές Περιφέρειες και στα Τελωνεία της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013,
β) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
γ) των άρθρων 34 και 37 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής.διάρθρωσης ανακαθορισμος αρμοδιοτητων τελ. περιφερειων.doc διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις:
αα) του άρθρου 2 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29-1-2016 (Β΄ 295) όμοιας απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ΄ ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην καθ΄ ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων» και
ββ) του άρθρου 2 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119543 ΕΞ 2016/9-8-2016 (Β’ 2538, 2943, 3129 και 3291) όμοιας απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και των Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων»,
δ) των άρθρων 5 και 7 της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29-1-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
ε) των άρθρων 54 και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού και 87 και 90 του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178 και Α΄ 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει ,
στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 και της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

 

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 1 πράξη της 20-1-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Τα από 7-10-2016 (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 1154953/27-10-2016), 25-10-2016 (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 1153815/25-10-2016), 10-11-2016 (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 1162920/ 11-11-2016) και 11-11-2016 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Γραφείου Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων των Τελωνειακών Περιφερειών και την ρύθμιση θεμάτων Τελωνείων, για την βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας αυτών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε

 

Τροποποιούμε την αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασή μας, κατά το μέρος που αφορά στα άρθρα 34 «Τελωνειακές Περιφέρεις» και 37 «Τελωνεία», καθώς και την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1014322 ΕΞ 2016/29-1-2016 (Β΄ 295) όμοια απόφαση, ως εξής:

 

Άρθρο 1
Ανακαθορισμός καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τελωνειακών Περιφερειών και Τελωνείων

1. Ανακαθορίζουμε την καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Τελωνειακών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, τροποποιούμε το άρθρο 34 «Τελωνειακές Περιφέρειες» της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασής μας, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29-1-2016 (Β’ 295) όμοιας απόφασης και ειδικότερα:
 α) αντικαθιστούμε τις υποπεριπτώσεις (ηη) και (ιειε) της περίπτωσης (α) της υποπαραγράφου I της παραγράφου 5, ως εξής:

«5. I. (α) (ηη) Η έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο εσωτερικό των Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Τελωνείων Α΄ τάξης, καθώς και των Προϊσταμένων των Τελωνείων Β΄ και Γ΄ τάξης.».

«5. I. (α) (ιειε) Η πανελλαδική διαχείριση (παραλαβή, αποθήκευση, τήρηση μητρώου, διανομή και παράδοση) των τελωνειακών μέσων ελέγχου που υποδεικνύονται από την Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης. Η διαχείριση των μολυβδοσφραγίδων, μέχρι την αλλαγή τους στα Τελωνεία και την αντικατάστασή τους, καθώς και του οπλισμού, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας άρσης του παλαιού οπλισμού από αυτά, θα ασκείται από την Τελωνειακή Περιφέρειας Αττικής, μόνο για τα Τελωνεία των νομών Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας. ».

β) αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση (ζζ) και προσθέτουμε νέα υποπερίπτωση (ιδιδ), στην
περίπτωσης (γ) της υποπαραγράφου I της παραγράφου 5, που έχουν ως εξής:

«5. Ι. (γ) (ζζ) Η τήρηση, για τους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας, διαδικασιών και διατυπώσεων για την έκδοση, την επανεξέταση, την τροποποίηση και την ανάκληση των αδειών συνολικής εγγύησης, απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης και μεμονωμένης εγγύησης πολλαπλής χρήσης του καθεστώτος διαμετακόμισης.
Επιπλέον, η τήρηση διαδικασιών και διατυπώσεων για την έκδοση, την επανεξέταση, την αναστολή, την τροποποίηση και την ανάκληση των αδειών συνολικής εγγύησης για τα λοιπά τελωνειακά καθεστώτα, την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων, καθώς και κάθε άλλης διαδικασίας που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, απαιτείται συνολική εγγύηση με έλεγχο όλων των κριτηρίων, πλην του ελέγχου αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του αιτούντος την άδεια που θα γίνεται σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Γ.Γ.Δ.Ε., όπου απαιτείται.».

«5. Ι. (γ) (ιδιδ) Η έγκριση, πανελλαδικά, ως Τελωνείο εγγύησης, τριτεγγυητών για τη χορήγηση μεμονωμένης εγγύησης με τίτλους για το καθεστώς Κοινής /Ενωσιακής Διαμετακόμισης.».
 

γ) Προσθέτουμε υποπερίπτωση (ββ) στην περίπτωση (α) της υποπαραγράφου II της παραγράφου 5 και αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπερίπτωση (ββ) σε υποπερίπτωση (γγ), ως εξής:

«5. ΙΙ. (α) (ββ) του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτωσης (ιειε) της περίπτωσης (α) του ομώνυμου Τμήματος Α΄ - Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για τα Τελωνεία των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. (γγ) Οι επιδόσεις καταλογιστικών πράξεων, κλήσεων σε απολογία και λοιπών εγγράφων, των εκτός Θεσσαλονίκης Τελωνείων, στο νομό Θεσσαλονίκης».
 

δ) Προσθέτουμε υποπερίπτωση (γγ) στην περίπτωση (α) της υποπαραγράφου ΙII της παραγράφου 5 και αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπερίπτωση (γγ) σε υποπερίπτωση (δδ), ως εξής:

«5. ΙΙΙ. (α) (γγ) του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτωσης (ιειε) της περίπτωσης (α) του Τμήματος Α΄ - Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, για τα Τελωνεία των νομών Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας.»

«5. ΙΙΙ. (α) (δδ) των υποπεριπτώσεων (εε) έως και (ηη) του Τμήματος Β΄- Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.».

2. Τροποποιούμε το άρθρο 37 «Τελωνεία» της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασής μας, όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119543 ΕΞ 2016/9-8-2016 (Β’ 2538, 2943, 3129 και 3291) όμοιας απόφασης, ως εξής:

α) αντικαθιστούμε το υπό στοιχείο (i) της υποπερίπτωσης (γγ) της περίπτωσης (α) της υποπαραγράφου III της παραγράφου 4 αυτού και προσθέτουμε νέα υποπερίπτωση (θθ) στην ίδια περίπτωση ως εξής:

«4. ΙΙΙ. (α) (γγ) (i) την έκδοση, την επανεξέταση, την τροποποίηση και την ανάκληση των αδειών συνολικής εγγύησης, απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης και μεμονωμένης εγγύησης πολλαπλής χρήσης του καθεστώτος διαμετακόμισης Επίσης, την έκδοση, την επανεξέταση, την αναστολή, την τροποποίηση και την ανάκληση των αδειών συνολικής εγγύησης για τα υπόλοιπα τελωνειακά καθεστώτα, την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων, καθώς και κάθε άλλης διαδικασίας που σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία, απαιτείται συνολική εγγύηση, με έλεγχο όλων των κριτηρίων, πλην του ελέγχου αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του αιτούντος την άδεια που θα γίνεται σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας Γ.Γ.Δ.Ε., όπου απαιτείται.».

«4. ΙΙΙ. (α) (θθ) Η διαχείριση (παραλαβή, αποθήκευση, τήρηση μητρώου, διανομή και παράδοση) των μολυβδοσφραγίδων, μέχρι την αλλαγή τους στα Τελωνεία και την αντικατάστασή τους, καθώς και του οπλισμού, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας άρσης του παλαιού οπλισμού από αυτά ».

β) αντικαθιστούμε την περίπτωση (β) υποπαραγράφου III της παραγράφου 4, με την προσθήκη υποπεριπτώσεων, ως εξής:

«4. III. (β) Το Τελωνείο Πατρών ασκεί και τις κάτωθι αρμοδιότητες, με κατά τόπον αρμοδιότητα την αναγραφόμενη στην υποπαράγραφο β΄ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου:

(αα) των υποπεριπτώσεων ββ΄, γγ΄ και εε΄ της περίπτωσης α΄ της παρούσας υποπαραγράφου  

(ββ) της υποπερίπτωσης θθ΄ της περίπτωσης α΄ της παρούσας υποπαραγράφου, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαϊας και

(γγ) κάθε άλλη αρμοδιότητα της Τελωνειακής Περιφέρειας Πατρών, πριν από την μετονομασία της σε Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαϊας, η οποία και ασκούνταν από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου Πατρών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης».

γ) προσθέτουμε υπό στοιχείο (γγ) στην υποπερίπτωση (ια) της περίπτωσης V της υποπαραγράφου Α της παρ. 5, που έχει ως εξής:

«5.Α.V. (ια) (γγ) των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών που αφορούν σε παραστατικά αρμοδιότητας του Τμήματος».

Άρθρο 2
Λοιπά θέματα αρμοδιότητας Τελωνείων

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1014322 ΕΞ 2016/29- 1-2016 απόφασής μας, ως εξής:

«2.α) Οι Επιτροπές που λειτουργούσαν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών, που παύουν να λειτουργούν (Καβάλας, Βόλου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Λέσβου και Σύρου) θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν στις έδρες των Τελωνείων Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Σύρου, αντίστοιχα, στα οποία περιέρχονται οι αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης (α) της υποπαραγράφου III της παρ. 4 του άρθρου 37 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 απόφασης μας, όπως ισχύει.

β) Οι Επιτροπές που λειτουργούσαν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Πατρών, πριν από την μετονομασία της σε Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαϊας, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν στις έδρες των εν λόγω Τελωνειακών Περιφερειών, με χωρική αρμοδιότητα που είναι η εξής:

(αα) νομοί Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας, για τις Επιτροπές, με έδρα την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής

(ββ) νομοί Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, για τις Επιτροπές, με έδρα την Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και

(γγ) νομοί Αχαΐας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας, για τις Επιτροπές, με έδρα την Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας.».

2. Προσθέτουμε νέες παραγράφους 2 και 3 στο άρθρο 7 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29-1-2016 απόφασής μας και αναριθμούμε τις υφιστάμενες παραγράφους 2 έως 4 παραγράφους 4 έως 6, ως εξής:

«2. Οι Επιτροπές που λειτουργούσαν στην έδρα της Τελωνειακής Περιφέρειας Πατρών, πριν από την μετονομασία της σε Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της, θα λειτουργούν στην έδρα του Τελωνείου Πατρών».
 

3. α) Η διαχείριση των Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων (Π.Τ.Π.) που έχουν καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICISnet) από τα εξαρτημένα Τελωνεία μέχρι την 31/08/2016 παραμένει σε αυτά.

β) Η διαχείριση των υποθέσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις από τα εξαρτημένα Τελωνεία μέχρι την 31/8/2016 παραμένει σε αυτά.
Στα εξαρτημένα Τελωνεία, επίσης, παραμένουν οι καταλογιστικές πράξεις που εκδόθηκαν από αυτά, προκειμένου να εξοφληθούν άμεσα, και στη συνέχεια δεν εξοφλήθηκαν.»
 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

1. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει από της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

3. Κάθε άλλη απόφαση που αντίκειται στην παρούσα παύει να ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ