Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Δ.ΟΡΓ. Β 1156696/2016

«Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής, με τίτλο Επιχειρησιακή Επιτροπή Διευκόλυνσης του Εμπορίου και καθορισμός ειδικότερων λεπτομερειών για τη λειτουργία της.»

31 Οκτωβρίου 2016