Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ 1122298 ΕΞ 2017/2017

Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ειδικού προορισμού.

09 Αυγούστου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Παπασπύρου
Τηλέφωνο : 210 6987498
Fax : 210 6987506
E-Mail : ipr@otenet.gr
Url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:ΩΕ2Μ46ΜΠ3Ζ-Ν29
Αριθ. ΦΕΚ:2909/Β΄/23-8-2017
Αθήνα, 9/8/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ 1122298 ΕΞ 2017

Θέμα: Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ειδικού προορισμού.

                                                              ΑΠΟΦΑΣΗ
                                                                    Ο    

 

               ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. α)Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 269/2013) και ειδικότερα τα άρθρα 22-30, 210-225 και 254.

β)Τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8-18, 161-164, 171-175, 178-180, 183 και 239.

γ)Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8, 12, 14-15, 259-261 και 264-267.

δ)Τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 341/16 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής (L 69/2016) και ειδικότερα τα άρθρα 14-15 και 22.

ε)Τον Καν. (ΕΟΚ) 2658/87 «για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο». Τις προκαταρτικές διατάξεις του δασμολογίου, Τίτλος ΙΙ- Ειδικές Διατάξεις Α΄ και Β΄.

στ)Τις διατάξεις του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 180.

ζ)Την Δ. 1538/831/8.11.2000 Α.Υ.Ο. για τον καθορισμό των αρμοδίων αρχών για το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού (ΦΕΚ 1437/Β΄/27.11.2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η)Tου Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

θ)της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016..
 

3. Την αριθμ.1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.
 

4. Την ανάγκη αντικατάστασης της αριθμ. Δ.989/526/23-7-2002 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (Β’ 977) «Διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος ειδικού προορισμού.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

                                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
                                                 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
                                                          Άρθρο 1
                                        Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, οι όροι, προϋποθέσεις και επί μέρους διαδικασίες που αφορούν:
α) στη διαδικασία έκδοσης άδειας υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς του ειδικού προορισμού,
β) στη λειτουργία του καθεστώτος ειδικού προορισμού,
γ) στην εκκαθάριση και τον έλεγχο του καθεστώτος.
 

2. Η διαδικασία του καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού εφαρμόζεται όταν προβλέπεται, ότι τα εμπορεύματα που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία με ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση ή μειωμένο ή μηδενικό συντελεστή δασμού λόγω του ειδικού τους προορισμού, υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση γι’ αυτόν τον ειδικό προορισμό.

3. Το καθεστώς του ειδικού προορισμού εφαρμόζεται:
α) Με βάση τις προκαταρτικές διατάξεις του Δασμολογίου- Τίτλος ΙΙ- Ειδικές Διατάξεις Α΄ και Β΄.
β) Για προϊόντα για τα οποία προβλέπεται ο ειδικός τους προορισμός βάσει της δασμολογικής τους κατάταξης στο Τελωνειακό Δασμολόγιο.
γ) Για προϊόντα για τα οποία προβλέπεται αναστολή, απαλλαγή ή μείωση του δασμού βάσει
ενωσιακών κανονισμών.
                                                                 Άρθρο 2
                                                                Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί που παρέχονται από τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και οι κάτωθι ορισμοί:
1) Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας: ο Κανονισμός (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.
2) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός: ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) 952/13, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.
3) Εκτελεστικός Κανονισμός: ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 952/13.
4) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας: ο ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5) Λογιστικές Καταχωρήσεις: τα δεδομένα εκείνα που περιέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τις τεχνικές λεπτομέρειες επί οποιουδήποτε μέσου (έντυπου ή ηλεκτρονικού) και επιτρέπουν στις Τελωνειακές αρχές να επιτηρούν και να ελέγχουν τις πράξεις αποτελεσματικά. Οι καταχωρήσεις μπορεί να είναι εμπορικές, φορολογικές και άλλες και τηρούνται για λογαριασμό του κατόχου στα εγκεκριμένα για την επιχείρηση λογιστικά βιβλία και στοιχεία στην έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης. (άρθρο 214 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, 178 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού)

                                                                   Άρθρο 3
                                             Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές

1. Η άδεια υπαγωγής στο καθεστώς ειδικού προορισμού χορηγείται από την καθ’ ύλην αρμόδια, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, Τελωνειακή Αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο τόπος που τηρούνται οι λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος, και στον οποίο διενεργείται ένα τουλάχιστον μέρος των πράξεων που πρόκειται να καλύψει η άδεια, ή σε άλλη περίπτωση στον τόπο που θα υπαχθούν τα εμπορεύματα στον ειδικό τους προορισμό για πρώτη φορά.
2. Ως Τελωνείο υπαγωγής ορίζεται το Τελωνείο που αναφέρεται στην άδεια για υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς του ειδικού προορισμού και έχει την εξουσία να θέσει τα εμπορεύματα στο καθεστώς.
3. Ως Τελωνείο Ελέγχου ορίζεται το Τελωνείο που αναγράφεται στην άδεια να εποπτεύει το
ειδικό καθεστώς του ειδικού προορισμού.
Το Τελωνείο Ελέγχου δύναται να οριστεί διαφορετικά, για δεόντως αιτιολογημένο λόγο, αποκλειστικά κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή και των εμπλεκόμενων Τελωνείων.
 

                                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ                                                   ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
                                                              Άρθρο 4
                                     Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας

1. Για την εφαρμογή του καθεστώτος του ειδικού προορισμού και την παραμονή των εμπορευμάτων σε τελωνειακή επιτήρηση απαιτείται άδεια.
α) Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας υποβάλλεται, από τον ενδιαφερόμενο, η προβλεπόμενη από το Παράρτημα Α του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού αίτηση στην αρμόδια, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας, Τελωνειακή Αρχή, η οποία κάνει, σε πρώτο στάδιο, αποδεκτή ή μη αποδεκτή την αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, το άρθρο 11 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού και το άρθρο 12 του Εκτελεστικού Κανονισμού.
β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι Τελωνειακές αρχές επιτρέπουν η διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, να αποτελεί και αίτηση για χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1β) του άρθρου 163 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού, ο αιτών θα πρέπει να θέσει το σύνολο των εμπορευμάτων στον προβλεπόμενο ειδικό προορισμό.
 

2. Άδεια ειδικού προορισμού μπορεί να χορηγηθεί σε κάθε πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, με την επιφύλαξη του άρθρου 161 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού, που πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις, που ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 211 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται αποτελεσματική τελωνειακή επιτήρηση. Άδεια χορηγείται:

 σε δικαιούχο πρόσωπο εφόσον αναλάβει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τα εμπορεύματα για τους σκοπούς που προβλέπονται για την απαλλαγή από δασμούς ή την επιβολή μειωμένου δασμολογικού συντελεστή

 σε δικαιούχο πρόσωπο εφόσον αναλάβει να μεταβιβάσει την υποχρέωση που αναφέρεται στο παραπάνω εδάφιο σε άλλο πρόσωπο τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζουν οι τελωνειακές αρχές. Ο κάτοχος της άδειας δεν είναι απαραίτητο να είναι και κάτοχος των εμπορευμάτων.
 

3. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα υποστηρικτικά έγγραφα:
α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 σε συνδυασμό με την Α.Υ.Ο 1068985/900/ΤκΕΦ/12.7.2001, με την οποία ο αιτών αναλαμβάνει την ευθύνη τήρησης των ισχυουσών διατάξεων που διέπουν το καθεστώς, καθώς και την υποχρέωση ενημέρωσης των Τελωνειακών αρχών για κάθε αλλαγή των στοιχείων της αίτησης ή της κατάστασης των εμπορευμάτων.
β) καταστατικό και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και εφόσον πρόκειται για εταιρεία του ν.89/67 βεβαίωση για το νόμιμο εκπρόσωπο από το Υ.Ε.Ν.
γ) εφόσον πρόκειται για ναυτιλιακή εταιρεία κατάσταση των πλοίων που διαχειρίζεται,
δ) φορολογική ενημερότητα της εταιρείας,
ε) τα προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
 

4. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, εκδίδει την προβλεπόμενη από το Παράρτημα Α του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού άδεια, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 171 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται και παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, το άρθρο 8 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού και το άρθρο 8 του Εκτελεστικού Κανονισμού.
 

5. Εάν η αίτηση αφορά περισσότερα του ενός κράτη-μέλη, εκδίδεται άδεια με ισχύ σε περισσότερα του ενός κράτη-μέλη. Πριν από τη λήψη της απόφασης πραγματοποιείται διαβούλευση μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων των εμπλεκόμενων κρατών-μελών για τις περιπτώσεις που προβλέπονται και σύμφωνα με τις διαδικασίες που τίθενται στα άρθρα 260- 261 του Εκτελεστικού Κανονισμού.

                                                                    Άρθρο 5

Τροποποίηση – Επανεξέταση– Αναστολή – Ακύρωση– Ανάκληση-Αναδρομικότητα της Άδειας

Η άδεια υπαγωγής στο καθεστώς ειδικού προορισμού :
α) τροποποιείται, σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 164 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού, είτε κατόπιν αίτησης του δικαιούχου είτε με πρωτοβουλία από την αρμόδια για την έκδοση αυτής Τελωνειακή Αρχή,
β) επανεξετάζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 15 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού,
γ) αναστέλλεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 και το άρθρο 30 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και τα άρθρα 16-18 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού,
δ) ακυρώνεται, σύμφωνα με τα άρθρα 27, 29 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,
ε) ανακαλείται, σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 15 του Εκτελεστικού Κανονισμού.
στ) έχει αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 211 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 172 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού.
                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
                                              ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

                                                                Άρθρο 6
                                                      Παροχή εγγύησης

1. Για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς του ειδικού προορισμού οι Τελωνειακές αρχές απαιτούν τη σύσταση εγγύησης για ενδεχόμενη τελωνειακή οφειλή.
2. Το δικαιούχο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα παροχής εγγύησης για συγκεκριμένη διασάφηση, η οποία εφαρμόζεται στο ποσό του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και αφορά όλα τα εμπορεύματα που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη διασάφηση. Στην περίπτωση εμπορευμάτων που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με μειωμένο εισαγωγικό δασμό λόγω του ειδικού τους προορισμού, η εγγύηση θα καλύπτει το μέρος του εισαγωγικού δασμού που δεν καταβάλλεται λόγω του ειδικού τους προορισμού. Στην περίπτωση της μεμονωμένης εγγύησης ως Τελωνείο Εγγύησης θεωρείται το Τελωνείο Υπαγωγής στο καθεστώς του ειδικού προορισμού.
3. Το δικαιούχο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα αίτησης χορήγησης άδειας συνολικής εγγύησης, εφόσον πραγματοποιεί τακτική χρήση του καθεστώτος. Στην περίπτωση αυτή η έκδοση άδειας συνολικής εγγύησης πραγματοποιείται πριν την έκδοση και εφαρμογή άδειας υπαγωγής στο καθεστώς από το αρμόδιο Τελωνείο Εγγύησης.
4. Απαλλάσσονται από την προσκόμιση εγγύησης: Το Ελληνικό Δημόσιο και οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν ως Δημόσιες Αρχές.

                                                                  Άρθρο 7
                                  Ενέργειες των Τελωνείων Υπαγωγής και Ελέγχου

1. Στο Τελωνείο υπαγωγής κατατίθεται η διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς ειδικού προορισμού, κατάλληλα συμπληρωμένη για το εν λόγω καθεστώς. Το Τελωνείο υπαγωγής εξετάζει και επιτρέπει ή μη την υπαγωγή των συγκεκριμένων κάθε φορά εμπορευμάτων, που αναφέρονται στη διασάφηση, στο καθεστώς ειδικού προορισμού.
2. Το Τελωνείο ελέγχου επιτηρεί τη διαδικασία και διαπιστώνει εάν τελικά τα εμπορεύματα έλαβαν τον ειδικό προορισμό τους. Ο έλεγχος διενεργείται από συνεργείο υπαλλήλων που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου του Τελωνείου Ελέγχου. Το Τελωνείο Ελέγχου διενεργεί, κατά την κρίση του, εκ των υστέρων ελέγχους, είτε φυσικούς είτε λογιστικούς, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς.
3. Τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του ειδικού προορισμού υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση μέχρις ότου λάβουν τον προδιαγραφέντα ειδικό προορισμό. Η τελωνειακή επιτήρηση λήγει με την εκκαθάριση του καθεστώτος ή με την καταβολή των αναλογουσών δασμολογικών επιβαρύνσεων, εφόσον τα εμπορεύματα έχουν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους για την απαλλαγή από δασμό ή επιβολή μειωμένου δασμολογικού συντελεστή. Όταν τα εμπορεύματα είναι κατάλληλα για επαναλαμβανόμενη χρήση και οι τελωνειακές αρχές το θεωρούν σκόπιμο για την αποφυγή της κατάχρησης, η τελωνειακή επιτήρηση συνεχίζεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη μετά την ημερομηνία της πρώτης χρησιμοποίησής τους για τους σκοπούς για τους οποίους προβλέπεται η απαλλαγή από δασμούς ή η επιβολή μειωμένου δασμολογικού συντελεστή.
4. Τα Τελωνεία Ελέγχου και οι αρμόδιες για την έκδοση αδειών χρήσης του καθεστώτος ειδικού προορισμού Τελωνειακές Αρχές συνδράμουν τις κατά τόπο αρμόδιες Τελωνειακές Ελεγκτικές Αρχές θέτοντας στη διάθεσή τους, εφόσον ζητηθούν, τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν ήδη πραγματοποιήσει.
5. Μετά το πέρας της πραγματοποίησης του ελέγχου θα συντάσσεται έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματα αυτού και θα υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο.

                                                               Άρθρο 8
                                             Διακίνηση εμπορευμάτων

1. Η διακίνηση των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 179 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού και τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 267 του Εκτελεστικού Κανονισμού.
                                                            Άρθρο 9
                               Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου του καθεστώτος του ειδικού προορισμού όσον αφορά τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται, πλήρως ή μερικώς, σε άλλο πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του καθεστώτος.
2. Οι όροι βάσει των οποίων επιτρέπεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αναγράφονται στην άδεια του αρχικού δικαιούχου. Ο εκδοχέας δεν υποχρεούται σε αίτηση έκδοσης νέας άδειας μιας και η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το καθεστώς στο πρόσωπο του, πραγματοποιείται στα πλαίσια έκδοσης της αρχικής άδειας και υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς του ειδικού προορισμού.
3. Η ως άνω διαδικασία πραγματοποιείται με έγκριση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπαγωγής στο καθεστώς Τελωνειακής Αρχής,
4. Στην περίπτωση της πλήρους μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στα πλαίσια του καθεστώτος ειδικού προορισμού, η αρχική εγγύηση του εκχωρητή των εμπορευμάτων αντικαθίσταται από ισόποση εγγύηση του εκδοχέα, ενώ στην περίπτωση της μερικής
μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων διατηρείται η αρχική εγγύηση.
                                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
                                            ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
                                                               Άρθρο 10
                                                       Γενικές διατάξεις

Το καθεστώς του ειδικού προορισμού εκκαθαρίζεται όταν τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ή τα μεταποιημένα προϊόντα υπάγονται σε επόμενο τελωνειακό καθεστώς, έχουν χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς που προβλέπονται για την απαλλαγή από δασμούς ή για την επιβολή μειωμένου δασμολογικού συντελεστή, εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, καταστρέφονται χωρίς να αφήσουν κατάλοιπα ή εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου.
                                                             Άρθρο 11
                                           Εκκαθαριστικός λογαριασμός

Σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 175 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να προσκομίσει στο τελωνείο ελέγχου εκκαθαριστικό λογαριασμό εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την εκκαθάριση, στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα 71-06.
Όλα τα εμπορεύματα τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικού προορισμού και για τα οποία η περίοδος εκκαθάρισης συμπίπτει ημερολογιακά τον ίδιο μήνα, μπορούν να περιληφθούν σε έναν εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή την τελευταία μέρα του προαναφερόμενου ημερολογιακού μήνα.
Δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση εκκαθαριστικού λογαριασμού στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία από δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα και αποστέλλονται απευθείας στα πλοία ή αεροσκάφη.
                                                               Άρθρο 12
                                                  Απορρίμματα και θραύσματα

Σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 254 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, τα απορρίμματα και θραύσματα που προκύπτουν στην περίπτωση της καταστροφής των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς ειδικού προορισμού θεωρείται ότι υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, χωρίς την υποβολή τελωνειακής διασάφησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι κάτοχοι άδειας ειδικού προορισμού είναι υποχρεωμένοι να τηρούν λογιστικές καταχωρίσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται για το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης, ενώ δεν απαιτείται άδεια τελωνειακής αποταμίευσης.
                                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
                                          ΤΕΛΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
                                                             Άρθρο 13
                                                   Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Παραρτήματος Α του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού, για την υποβολή αίτησης και την έκδοση άδειας υπαγωγής σε καθεστώς ειδικού προορισμού χρησιμοποιούνται τα έντυπα του Παραρτήματος 12 του Καν. (ΕΕ) 341/16.
2. Οι άδειες χρήσης του ειδικού καθεστώτος του ειδικού προορισμού που έχουν εκδοθεί πριν από την 1/5/2016 ισχύουν έως την επανεξέτασή τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 250 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού και την παράγραφο 1 του άρθρου 345 του Εκτελεστικού Κανονισμού.
3. Έως την επανεξέταση των παραπάνω αδειών η χρήση του ειδικού καθεστώτος πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και των
υπόλοιπων Κανονισμών.
 

                                                                  Άρθρο 14
                                                                Κυρώσεις

Κάθε παράβαση των διατάξεων τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση και επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται από τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου ως άνω Κώδικα.
 

                                                               Άρθρο 15
                                                   Καταργούμενες διατάξεις

Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας κάθε άλλη ρύθμιση σχετική με τα θέματα που επιλαμβάνεται η παρούσα απόφαση καταργείται.
 

                                                             Άρθρο 16
                                                                Ισχύς

1. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Κοινοποίηση

 Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση κατά προτεραιότητα)

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή
2. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. κ. Γιαλούρη
3. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων
4. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
5. Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & Φ.Π.Α.

6. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων
7. Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου
8. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
9. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών