ΠΟΛ. 1005/2018

«Καθορισμός της διαδικασίας και των λοιπών απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β’ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν.4509/2017 »

11 Ιανουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κολωνού 2 και Πειραιώς, 104 37 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 5235643, 5243957
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Γ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

ΑΔΑ: 6Γ17Η-ΚΕΖ

Αριθ. ΦΕΚ:/
Αθήνα, 11 – 1 - 2018
ΠΟΛ. 1005
Προς : Ως Πίνακα Διανομής 

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός της διαδικασίας και των λοιπών απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β’ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν.4509/2017 »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).
5. Τις διατάξεις του μέρους Β, άρθρου 3, παρ. Γ, υποπαρ. v, του ν. 4336/2015 (A΄94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας».
6. Την με αριθμ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β’ 549) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116).
8. Την με αριθμ. πρωτ. Υ29/8.10.2015 (Β΄2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» .
9. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 0010218ΕΞ2013/14.11.2016 (Β΄3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
10. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017 (Α΄181).
11. Την ανάγκη ανάθεσης της σύνταξης εισήγησης για το καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β’ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σε πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών.
12. Την με αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ0020593ΕΞ2017 (ΑΔΑ:ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7) Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.
13. Την με αρ.πρωτ.: 2/1549/ΔΠΔΑ/8.1.18 εισήγηση της ΓΔΟΥ.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 2.500.000 € περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών έτους 2018 και ειδικότερα του Ε.Φ. 23-110 και ΚΑΕ 0871 και 0873 για την αντιμετώπιση της οποίας θα εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις για το σκοπό αυτό. 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

Άρθρο 1
Στους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι θα επιλεγούν κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ 0020593 ΕΞ2017 Δημόσιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας (ΑΔΑ:ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7) (εφεξής «εκτιμητές»), θα ανατεθεί η σύνταξη άρτιας και τεκμηριωμένης εισήγησης των τιμών εκκίνησης / τιμών ζωνών που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ.1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β’ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει. Η σχετική ανάθεση θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν.4509/2017 (Α΄ 201).
Άρθρο 2
Προς το σκοπό υλοποίησης του έργου αυτού, θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.) ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Για την καταχώρηση της τιμής ζώνης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.minfin.gr στην ενότητα Γ.Γ.Δημόσιας Περιουσίας -> Ψηφιακές Υπηρεσίες -> Καθορισμός Τιμών Εκκίνησης Ζώνης Αντικειμενικού ή στην ιστοσελίδα www.gsis.gr στην ενότητα Δημόσια Διοίκηση -> Καθορισμός Τιμών Εκκίνησης Ζώνης Αντικειμενικού.
Με την επιλογή του ανωτέρω συνδέσμου, εμφανίζονται τα διαπιστευτήρια του TAXISnet. Από το Μητρώο Φορολογούμενων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αντλούνται οι ακόλουθες πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα (ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, Ημερομηνία Γέννησης, στοιχεία Δ/νσης) για την αξιοποίηση τους από τις εφαρμογές του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα τα στοιχεία αυτά διασταυρώνονται με στοιχεία από το μητρώο εκτιμητών που τηρείται στο Υπ. Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής).
Μέσω της πλατφόρμας αυτής θα είναι δυνατή η είσοδος των εκτιμητών σε επιφάνεια εργασίας που θα περιλαμβάνει τους Δήμους ή τις Δημοτικές Ενότητες / Κοινότητες που τους έχουν ανατεθεί με την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
Δίπλα στον κάθε Δήμο θα εμφανίζονται οι ζώνες που αντιστοιχούν σε αυτόν. Οι ισχύουσες σήμερα ζώνες του Αντικειμενικού συστήματος περιγράφονται στις Υπ. αποφάσεις με αρ. πρωτ.:1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27-02-2007, ΠΟΛ.1034 (ΦΕΚ:269/B΄/28-02-2007), με αρ.
πρωτ.:1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/28-12-2010, ΠΟΛ.1200 (ΦΕΚ 2038/Β/29-12-2010) και η διορθωτική της ΠΟΛ.1130/6-6-2011 (ΦΕΚ 1382/Β/16-6-2011).
Για την απεικόνιση όσων εκ των ζωνών αυτών έχουν σχεδιαστεί σε χάρτες, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη σε κάθε περίπτωση σχετική Υπ. απόφαση με την οποία έχουν εκδοθεί. Όλες οι σχετικές Υπ. αποφάσεις και τα ΦΕΚ στα οποία είναι δημοσιευμένες αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias -> Αναζητήσεις -> ΑΠΑΑ(Αντικειμενικός Προσδιορισμός Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων)->Πίνακες Αντικειμενικών Αξιών & Χάρτες Αντικειμενικών Αξιών).
Δίπλα σε κάθε ζώνη θα εμφανίζονται τρία πεδία, ένα πεδίο που θα δέχεται αριθμητικές τιμές και δύο πεδία στα οποία θα είναι δυνατή η καταχώρηση από τον εκτιμητή αρχείων (ένα σε κάθε πεδίο) σε μορφή pdf ή zip , σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσας.
Άρθρο 3
Από την πλατφόρμα αυτή, οι εκτιμητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο έγγραφο πρότυπο εκτίμησης (σε μορφή pdf) το οποίο οφείλουν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν για κάθε μία από τις ζώνες των Δήμων αρμοδιότητάς τους (ένα για κάθε ζώνη). Το έγγραφο πρότυπο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές θα προχωρούν με κάθε πρόσφορο μέσο στη διαμόρφωση επιστημονικά τεκμηριωμένης εισήγησης, προκειμένου να συμπληρώσουν το προαναφερόμενο έγγραφο πρότυπο εκτίμησης.
Αφού ολοκληρώσουν την απαραίτητη έρευνα και συγκεντρώσουν τα αντίστοιχα στοιχεία, οι εκτιμητές θα προχωρούν στην ψηφιοποίηση μέσω ηλεκτρονικού σαρωτή (scanner) του συμπληρωμένου εγγράφου προτύπου σε ένα αρχείο μορφής pdf.
Επιπρόσθετα, κάθε εκτιμητής θα μπορεί να δημιουργήσει ένα ακόμα ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf ή zip, το οποίο θα περιέχει οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά – υποστηρικτικά έγγραφα κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να στηρίξουν την εισήγησή του.
Άρθρο 4
Οι εκτιμητές, θα εισέρχονται στην ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. με τους κωδικούς τους Taxisnet και θα προχωρούν στη συμπλήρωση της εκτίμησής τους για την κάθε τιμή ζώνης, στο πρώτο προβλεπόμενο πεδίο δίπλα σε κάθε ζώνη, σε αριθμητική μορφή που θα αντιστοιχεί στη νομισματική μονάδα του Ευρώ.
Στο δεύτερο πεδίο, ο κάθε εκτιμητής θα υποχρεούται να καταχωρεί συμπληρωμένο σε ηλεκτρονική μορφή το έγγραφο πρότυπο που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο, αφού έχει σαρωθεί σε μορφή pdf.
Η συμπλήρωση των δύο ανωτέρω πεδίων είναι υποχρεωτική για όλες τις ζώνες που αντιστοιχούν στους Δήμους που έχουν ανατεθεί σε κάθε εκτιμητή.
Στο τρίτο πεδίο, οι εκτιμητές θα μπορούν να καταχωρούν σε ηλεκτρονική μορφή (pdf ή zip) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο κρίνουν απαραίτητο ως υποστηρικτικό της εισήγησής τους υλικό, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα προβλέπεται η διαδικασία προσωρινής αποθήκευσης των καταχωρήσεων των εκτιμητών, προκειμένου να είναι δυνατή η σταδιακή καταχώρηση των εκτιμήσεών τους μέσα στην τεθειμένη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου τους.
Άρθρο 5
Το έργο όλων των εκτιμητών ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης διορισμού τους, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής τους σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ: ΓΓΔΠ 0020593 ΕΞ2017 (ΑΔΑ:ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.
Προκειμένου το έργο του κάθε εκτιμητή να θεωρηθεί ολοκληρωμένο, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν από αυτόν το αριθμητικό πεδίο τιμής ζώνης και το πρώτο πεδίο κειμένου (στο οποίο θα καταχωρείται συμπληρωμένο το έγγραφο πρότυπο εκτίμησης του Παραρτήματος Α της παρούσας), για όλες τις ζώνες που αντιστοιχούν στους Δήμους που του ανατέθηκαν με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 46. του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).
Με τη συμπλήρωση και του τελευταίου απαιτούμενου πεδίου, θα ενεργοποιείται ένα πεδίο στο οποίο ο εκτιμητής θα δηλώνει τον αριθμό IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού. Η συμπλήρωση του αριθμού IBAN είναι υποχρεωτική.
Μετά τη συμπλήρωση του IΒΑΝ, θα ενεργοποιείται ένα κουμπί με την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ». Με το πάτημα του κουμπιού, η καταχωρηθείσα εισήγηση θεωρείται οριστική και το έργο του εκτιμητή θεωρείται ολοκληρωμένο.
Άρθρο 6
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, στην οθόνη εργασίας του εκτιμητή που έχει ολοκληρώσει το έργο του θα εμφανίζεται μία προσωποποιημένη βεβαίωση ολοκλήρωσης του ανατεθειμένου έργου, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του εκτιμητή (Α.Φ.Μ., e-mail, IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού), τους Δήμους ή τις Δημοτικές Ενότητες / Κοινότητες που του ανατέθηκαν με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, τις ζώνες που αντιστοιχούν στους Δήμους αυτούς και το συνολικό ποσό της αμοιβής του, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της αμοιβής που έχει καθορισθεί με την με αριθμ. πρωτ.: ΓΓΔΠ 0020593 ΕΞ2017 (ΑΔΑ:ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας ανά ζώνη τιμών ακινήτων, το οποίο ανέρχεται σε 50 Ευρώ.
Ο εκτιμητής θα μπορεί να έχει πρόσβαση στη βεβαίωση αυτή οποτεδήποτε από την ίδια πλατφόρμα, με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet.
Ο κάθε εκτιμητής θα εκτυπώνει και θα προσκομίζει στη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών την ανωτέρω βεβαίωση, μαζί με το εκδοθέν από αυτόν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Επίσης για τους εκτιμητές που αμείβονται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης) θα εκδοθεί ο εν λόγω τίτλος κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/86 ότι δεν έχουν υποχρέωση να εκδίδουν στοιχεία προβλεπόμενα από τα Ε.Λ.Π.
Μετά την ολοκλήρωση της κεντρικής επεξεργασίας των σχετικών στοιχείων, το αντίστοιχο ποσό θα πιστώνεται στο λογαριασμό που έχει δηλωθεί από κάθε εκτιμητή, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
Άρθρο 7
Οι εκτιμητές που έως ώρα 23:59:59 της εικοστής ημερολογιακής ημέρας από την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση του έργου δεν έχουν προβεί στην επιτυχή κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση του έργου τους θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσαν το έργο που τους ανατέθηκε με την προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν.4509/2017 (Α΄ 201). Οι εκτιμητές αυτοί δεν αποζημιώνονται για τυχόν υποβολή εισήγησης για τμήμα του έργου που τους ανατέθηκε, καθότι η αμοιβή καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα δύο προηγούμενα άρθρα.
Άρθρο 8
Στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γ.Γ.Π.Σ. δημιουργείται εφαρμογή, η οποία συγκεντρώνει και ταξινομεί όλα τα στοιχεία που εισάγονται από τους εκτιμητές ανά Δήμο και, περαιτέρω, ανά ζώνη, μετά την οριστικοποίησή τους με την υποβολή της εισήγησης του κάθε εκτιμητή κατά τα ανωτέρω.
Υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Δ.Π.) και της Γ.Γ.Π.Σ., στους οποίους θα χορηγηθούν ειδικοί κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή αυτή, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεντρωτικά στοιχεία που θα αφορούν τις υποβληθείσες αριθμητικές εκτιμήσεις τιμών ζωνών που έχουν υποβληθεί για κάθε μία ζώνη ενός Δήμου, από τους τέσσερις εκτιμητές στους οποίους έχει ανατεθεί η σύνταξη της σχετικής εισήγησης για κάθε Δήμο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ 0020593 ΕΞ2017 (ΑΔΑ:ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.
Με την επιλογή ενός Δήμου, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Γ.Γ.Δ.Π. ή της Γ.Γ.Π.Σ. θα μεταβαίνει σε μία οθόνη, όπου θα αναγράφονται στη σειρά οι ζώνες τιμών ακινήτων του Δήμου αυτού. Δεξιά από κάθε ζώνη θα αναγράφονται:
1. Η τρέχουσα τιμή ζώνης
2. Η εκτίμηση του κάθε εκτιμητή (δηλαδή έως τέσσερα πεδία, ανάλογα με το αν έχουν υποβληθεί επιτυχώς εισηγήσεις από τους τέσσερις ορισθέντες εκτιμητές).
3. Η μέγιστη τιμή μεταξύ των υποβληθεισών εκτιμήσεων.
4. Η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υποβληθεισών εκτιμήσεων.
5. Ο μέσος όρος των υποβληθεισών εκτιμήσεων.
6. Η μέση απόκλιση μεταξύ των υποβληθεισών εκτιμήσεων.
7. Οι αποκλίσεις μεταξύ των προαναφερόμενων στοιχείων 3, 4 και 5 και της τρέχουσας τιμής ζώνης. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή θα μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να δεχθεί αντίστοιχα δεδομένα ανά ζώνη από τραπεζικά ιδρύματα προς το σκοπό διασταυρώσεων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν.4509/2017 (Α΄ 201). Αντίστοιχα θα μπορεί να παραμετροποιηθεί, προκειμένου να
διενεργούνται διασταυρώσεις και με τα στοιχεία αυτά.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα μπορούν να εξάγονται σε υπολογιστικά φύλλα (excel), για τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 9
Υπάλληλοι, κυρίως του Τμήματος Δ΄ (Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων) και άλλων Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γ.Γ.Δ.Π. θα λάβουν, κατόπιν πρότασης της Προϊσταμένης της σχετικής Διεύθυνσης, ειδική εξουσιοδότηση για επιπλέον πρόσβαση στα στοιχεία των κειμένων pdf (έγγραφο πρότυπο εκτίμησης και λοιπό υποστηρικτικό υλικό) που αναρτώνται από τους εκτιμητές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν τους σχετικούς κωδικούς υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια. Εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά σε έντυπη μορφή στον Πρόεδρο της δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η σχετική διαδικασία θα οριστεί με την προβλεπόμενη στην παρ. 1Γ του ανωτέρω άρθρου απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 10
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευση της.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

 

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ