ΠΟΛ. 1094/2018

Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α’ 164) σε συνδυασμό με τις παρ. Θέμα: Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α’ 164) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλού- ντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαρια- σμών δυνάμει του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017.

21 Μαΐου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Σ. Μπέη, Χ. Ζαχαριάδου
Τηλέφωνο 210 - 33 75 865, -868
Τηλ/πία : 210 - 33 75 854
Ηλ. δ/νση : dos.c@aade.gr
Ιστοσελίδα : www.aade.gr
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ’ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης 8
Ταχ. Κώδικας : 183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες : Α. Καραβίδα, Α. Γλυτσός
Τηλέφωνο : 210 - 480 22 64 , 480 27 48
Ηλ. ταχ. : a.karavida@aade.gr, a.glytsos@aade.gr
Ιστοσελίδα : www.aade.gr
3. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Δ’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : M. Γκανούρη, Μ. Αλεβίζου
Τηλέφωνο : 210 - 33 75 650, 210- 33 75 089
Ηλ. ταχ. : d.eleg1@aade.gr, d.eleg4@aade.gr
Ιστοσελίδα : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 6Ξ8Ζ46ΜΠ3Ζ-41Ι
Αριθ. ΦΕΚ: Β' 1891/24.05.2018
Αθήνα, 21 Μαΐου 2018
ΠΟΛ. 1094

ΠΡΟΣ:ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΚΟΙΝ.:ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

 Θέμα: Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α’ 164) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλού- ντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαρια- σμών δυνάμει του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017.

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ
                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017 (Α’ 164) «Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου παρ. 1, περίπτ. α΄ του ίδιου νόμου και των άρθρων 1 (στ), 3 (4) και (5) και 6 (3) (β) της κυρωθείσας Συμφωνίας.
 

β) Του άρθρου 5 παρ. 1, 2, 5 και 8 του ν. 4170/2013 (Α΄163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» και ιδίως για την έκδοση απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τον ορισμό τμήματος ή τμημάτων διασύνδεσης.
 

γ) Του άρθρου 54 Γ του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), αναφορικά με τα πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ίδιου Κώδικα.
 

δ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
 

2. Την Ανακοίνωση 2016-27 του Υπουργείου Οικονομικών και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις Ανακοινώσεις 2013-43, 2014-17, 2014-38 και 2015-66.
 

3. Την από 07.12.2017 επιστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την Ανακοίνωση 2017-46 του Υπουργείου Οικονομικών και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ.
 

4. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
 

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.09.2013 (Β' 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
 

6. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»..
 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ, ως αρμόδιας αρχής, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4170/2013, δυνάμει της διάταξης του άρθρου τρίτου, παρ. 1, περίπτ. α’ του ν. 4493/2017.
 

8. Την ανάγκη εξειδίκευσης των κανόνων και διαδικασιών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και σύμφωνης εφαρμογής των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στην κυρωθείσα Συμφωνία και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής, καθώς και του Μνημονίου Συνεννόησης από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, όπως ειδικότερα ορίζεται στη Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ).
 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ.
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

                                                                      Άρθρο 1
Αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του πλαισίου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών
 

1. Δυνάμει της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α’ 164), σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013, το Τμήμα Γ΄ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας της Δ/νσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης, της κυρωθείσας Συμφωνίας (Διακυβερνητική Συμφωνία ή ΔΚΣ) μαζί με τα Παραρτήματά της και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ), με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους. Ειδικά για την εφαρμογή των Παραγράφων 4 και 5 της ΣΑΑ, η ως άνω υπηρεσία ενεργεί μόνο ως λαμβάνουσα και αποστέλλουσα αρχή για τις γνωστοποιήσεις /ενη- μερώσεις που προβλέπονται στις Παραγράφους 4.3.2.1, 4.3.2.2. και 5.3. της ΣΑΑ σχετικά με τα θέματα σημαντικής μη συμμόρφωσης και πραγματικής ή δυνητικής παραβίασης των μέτρων προ- στασίας της εμπιστευτικότητας και των δικλείδων ασφαλείας.
 

2. Δυνάμει της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017, σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 8 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται το Τμήμα ΣΤ’ Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρ- νησης της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, ανα- φορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, το οποίο ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση για την υποδοχή και την αποστολή πληροφοριών στo πλαίσιο της αυτόματης ανταλ- λαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ΔΚΣ και της ΣΑΑ, και ιδίως για την εφαρμογή της Παραγράφου 3 της ΣΑΑ. Ειδικά για την εφαρμογή της Παραγράφου 4 της ΣΑΑ, η ως άνω υπηρεσία:

α. ενεργεί ως λαμβάνουσα ή αποστέλλουσα αρχή για τις γνωστοποιήσεις/ενημερώσεις/εκ νέου διαβιβάσεις των πληροφοριών στο πλαίσιο εφαρμογής των περιπτώσεων που προβλέπο- νται στις Παραγράφους 4.2.2.1 και 4.3.1. της ΣΑΑ σχετικά με τα διαχειριστικά ή άλλα μικρά σφάλματα, και

β. διαχειρίζεται ή/και επιλύει τα διαχειριστικά ή άλλα μικρά σφάλματα σχετικά με τις αποστελλόμενες αναφορές.
 

3. Δυνάμει της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017, σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται η Δ/νση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, για την παρακολούθηση της διενέργειας των ελέγχων τήρησης των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και των αποτελεσμάτων αυτών, ενημερώνοντας αμελλητί την υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
                                                                Άρθρο 2

                          Χρόνος και τρόπος υποβολής των πληροφοριών
 

1. Tα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας τις πληροφορίες που αφορούν κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 και ειδικότερα:

(i) τις πληροφορίες του άρθρου 2 (2) (α) της ΔΚΣ για το έτος 2014, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3 α) (1) και 4 της ΔΚΣ,

(ii) τις πληροφορίες του άρθρου 2 (2) (α) και 4 (1) (β) της ΔΚΣ για τα έτη 2015 και 2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3 α) (2) και 4 της ΔΚΣ,

(iii) τις πληροφορίες του άρθρου 2 (2) (α) της ΔΚΣ για το έτος 2017 και εφεξής, με την επιφύλαξη της παρέκκλισης που ορίζεται στο επόμενο άρθρο.
 

2. Στην περίπτωση μη ύπαρξης Δηλωτέων Λογαριασμών προς τις ΗΠΑ, όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 2 (2) (α) και 4(1) (β) της ΔΚΣ, τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπο- χρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου εκάστου έτους, μηδενική αναφορά (nil reportng), σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Ειδικά, κατά την πρώτη υποβολή πληροφοριών μέχρι την 31η Μαΐου 2018, τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν μηδενική αναφορά αναφορικά με τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017.
 

3. Ο ηλεκτρονικός μορφότυπος για την υποβολή των πληροφοριών που περιγράφονται στα άρθρα 2(2) (α) και 4(1)(β) της ΔΚΣ από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στην αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας ορίζεται στην παράγραφο 3.2.1. της ΣΑΑ, εφαρμόζοντας:

 το Σχήμα για την Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης του Νόμου FATCA (Σχήμα για την XML FATCA), όπως απεικονίζεται στον Οδηγό Χρήσης του Σχήματος για την XML FATCA (Δημοσίευση 5124 της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ) [FATCA XML Schema User Guide (IRS Publicaton 5124)], και

 το Σχήμα για την Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης των Μεταδεδομένων του Νόμου FATCA (Σχήμα για την XML Μεταδεδομένων FATCA), όπως απεικονίζεται στον Οδηγό Χρήσης του Σχήματος για την XML Μεταδεδομένων FATCA (Δημοσίευση 5188 της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ) [FATCA Metadata XML Schema User Guide (IRS Publicaton 5188)].

Τα παραπάνω Σχήματα και οι πιθανές ενημερώσεις τους αναρτώνται στον ιστότοπο του IRS (http://www.irs.gov/FATCA), προς τον οποίο παρέχεται σύνδεσμος από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
 

4. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύ- στημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ) FATCA της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
 

5. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ή αδυναμίας διαδικαστικού χαρακτήρα, εκ μέρους των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την ολοκλήρωση της εμπρόθεσμης υποβολής πληροφο- ριών από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, η προθεσμία υποβολής παρατείνε-
ται έως 20 Ιουνίου 2018 ώστε να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η υποχρέωσή τους.
                                                                    Άρθρο 3
Ειδικές ρυθμίσεις για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με Προϋπάρχοντες Λογαριασμούς που είναι Δηλωτέοι Λογαριασμοί προς τις ΗΠΑ για τα έτη 2017, 2018, 2019

Αναφορικά με την υποβολή πληροφοριών για Προϋπάρχοντες Λογαριασμούς, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VI, Ενότητα Β’ παρ. 5 της ΔΚΣ, που αποτελούν Δηλωτέους Λογαριασμούς προς τις ΗΠΑ, για τα ημερολογιακά έτη 2017, 2018 και 2019, ένα Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δεν θα θεωρηθεί ότι διαπράττει σημαντική μη συμμόρφωση κατά την έννοια της Παραγράφου 4.2.1. της ΣΑΑ, απλώς και μόνο επειδή δεν θα αποκτήσει και υποβάλλει στην αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας κάθε απαιτούμενο Αμερικανικό ΑΦΜ, εφόσον το Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα:

(α) αποκτά και υποβάλλει στην αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή της παρ. 2 του άρθρου 1 της πα- ρούσας την ημερομηνία γέννησης κάθε Δικαιούχου Λογαριασμού και κάθε Ελέγχοντος Προσώπου του οποίου ο ΑΦΜ δεν υποβάλλεται,

(β) ζητά ετησίως από κάθε Δικαιούχο Λογαριασμού και κάθε Ελέγχον Πρόσωπο τον Αμερικανι- κό ΑΦΜ, και
 

(γ) ερευνήσει στα ηλεκτρονικώς αναζητήσιμα αρχεία του τον Αμερικανικό ΑΦΜ, πριν από την υποβολή πληροφοριών στην αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας αναφορικά με το έτος 2017.

                                                                     Άρθρο 4
Συντονισμός υπηρεσιών της ΑΑΔΕ
για τη διαχείριση των εισερχόμενων πληροφοριών από την Αρμόδια Αρχή των ΗΠΑ

 

1. Όταν οι υπηρεσίες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας λαμβάνουν έγγραφα ή στοιχεία ή αιτήματα, εκτός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, διαβιβάζουν αυτά αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία και ενημερώνουν την υπηρεσία της παρ. 1.
 

2. Η υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας διαβιβάζει τις πληροφορίες της Παραγράφου 2.3 της ΣΑΑ, σχετικά με τα εγγεγραμμένα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ΑΧΙ της Υπηρεσίες Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ, στην υπηρεσία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
 

3. Η υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας:

(α) παρέχει πρόσβαση, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις πολιτικές ασφάλειας των πλη- ροφοριών, στην υπηρεσία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, στις πληροφορίες που αποστέλλο- νται από την Αρμόδια Αρχή των ΗΠΑ.

(β) διαβιβάζει στην υπηρεσία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου:

(i) τις πληροφορίες που αφορούν τις μηδενικές αναφορές της παρ. 2 του άρθρου 2 της πα- ρούσας, και

(ii) τις πληροφορίες σχετικά με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των 120 ημερών, σύμφωνα με την Παράγραφο 4.2.1.2. της ΣΑΑ, από το υπόχρεο Δηλούν Ελληνικό Χρημα- τοπιστωτικό Ίδρυμα για τη διόρθωση διαχειριστικών ή άλλων μικρών σφαλμάτων.
 

4. Οι υπηρεσίες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, συντονίζουν τις ενέργειές τους για την επίλυση όλων των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή της ΔΚΣ και της ΣΑΑ, ιδίως αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 5 της ΔΚΣ και της Παραγράφου 4 της ΣΑΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ