Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1050/2019

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά».

01 Φεβρουαρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2.

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ &
ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Δέσπ. Δεληγιαννάκη
Τηλέφωνο : 210 6987404
Fax : 210 6987408
E-Mail : finexciie @ otenet . gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΛΛΓ46ΜΠ3Ζ-6ΥΞ
Αριθμ. ΦΕΚ: 735/Β΄/04.03.2019
Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: Α.1050

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 106 και του άρθρου 106Β του ν.2960/01 (Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4410/2016 (Α΄141) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 106Β,
β) του άρθρου εικοστού ένατου του ν.4411/16 (Α΄ 142), όπως ισχύει,
γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ.1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.
2. Το άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ (EEL 127/29.4.2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ».
3. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/576 (EEL 96/16.4.2018) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2017 «για τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού».
4. Την αριθμ. Φ.119/58/2001 (Β΄157) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με έν- σημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».
5. Την αριθμ. Φ.118/57/2001 (Β΄175) Α.Υ.Ο. «Καθιέρωση αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών και βιβλίου καταχώρησης αυτής».
6. Την αριθμ. ΔΕΦΚΦΓ 1181090ΕΞ2018/3.12.2018 (Β΄5756) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής ή αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κράτη Μέλη για επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία παράγονται σε μο- νάδες παραγωγής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών- Μελών και προορίζονται για κατα- νάλωση στο εσωτερικό της χώρας»
7. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την υπ΄ αριθμόν 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
8. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-03-2017 (Β΄968) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
10.Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11.Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
12.Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 (Β΄3696) Απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
13.Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου 106B του ν.2960/01 και σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/576 της Επιτροπής.
14.Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες καθώς και η επιμέρους διαδικασία για την εφαρμογή των χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού, τα οποία διατίθενται σε καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.
Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζονται ως:
α) «Χαρακτηριστικά ασφαλείας»: Απαραβίαστα, ορατά και μη, χαρακτηριστικά εξακρίβωσης της γνησιότητας προϊόντων καπνού τα οποία φέρουν οι μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών που διατίθενται στην αγορά της χώρας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου 106Β του ν.2960/01, καθώς και της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576.
β) «μονάδα συσκευασίας προϊόντων καπνού» : η μικρότερη μονάδα συσκευασίας προϊόντων καπνού τα οποία διατίθενται στην αγορά.
γ) «διάθεση στην αγορά»: η διάθεση προϊόντων καπνού ανεξαρτήτως του τόπου παρασκευής τους, σε καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς πληρωμή.
δ) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς άσχετους με την εμπορική,
επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.
Άρθρο 3
Χρήση ενσήμων ταινιών φορολογίας ως χαρακτηριστικά ασφαλείας προϊόντων καπνού που τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας με καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων

Ως χαρακτηριστικά ασφαλείας για τα προϊόντα καπνού που τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας με καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, χρησιμοποιούνται οι ένσημες ταινίες φορολογίας, όπως καθορίζονται από το άρθρο 106 του ν.2960/01 και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω άρθρου, οι οποίες συμμορφώνονται με όλα τα τεχνικά πρότυπα και εκπληρώνουν όλες τις λειτουργίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, του άρθρου 106Β του ν.2960/01 και της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576.
Άρθρο 4
Χρήση ενσήμων ταινιών φορολογίας μηδενικής αξίας ως χαρακτηριστικά ασφαλείας προϊόντων καπνού που διατίθενται με απαλλαγή σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια

1. Για τα προϊόντα καπνού που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια ως χαρακτηριστικά ασφαλείας χρησιμοποιούνται ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας, οι οποίες συμμορφώνονται με όλα τα τεχνικά πρότυπα και εκπληρώνουν όλες τις λειτουργίες που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, του άρθρου 106Β του ν.2960/01 και της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576.
2. Η προμήθεια, διαχείριση, διάθεση, αποστολή σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, επικόλληση, αντικατάσταση και καταστροφή των ενσήμων ταινιών του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν.2960/01 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ισχύουσες εφαρμοστικές Αποφάσεις.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος – Μεταβατικές διατάξεις

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας εφαρμόζονται υποχρεωτικά στις μονάδες συσκευασίας των τσιγάρων και του λεπτοκομμένου καπνού για στριφτά τσιγάρα που κατασκευάζονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από 20 Μαΐου 2019 και για τα λοιπά καπνικά προϊόντα από 20 Μαΐου 2024, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ.
3. Τα τσιγάρα και ο λεπτοκομμένος καπνός για στριφτά τσιγάρα, τα οποία θα έχουν κατασκευαστεί ή θα έχουν εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση πριν από τις 20 Μαΐου 2019 και δεν θα φέρουν χαρακτηριστικά ασφαλείας, μπορούν να παραμείνουν σε ελεύθερη κυκλοφορία έως τις 20 Μαΐου 2020, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576.
4. Τα προϊόντα καπνού, πέραν των τσιγάρων και του καπνού για στριφτά τσιγάρα που θα έχουν κατασκευαστεί ή θα έχουν εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση πριν από τις 20 Μαΐου 2024 και δεν θα φέρουν χαρακτηριστικά ασφαλείας, μπορούν να παραμείνουν σε ελεύθερη κυκλοφορία έως τις 20 Μαΐου 2026, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚ.ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ