Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1169/2019

«Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων και καταβολής τελών, εισφορών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2019»

24 Απριλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων


Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄


Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Fax : 2103645413
Url : www.aade.gr

Αθήνα , 24 Απριλίου 2019
Α.1169
ΦΕΚ Β΄1459/30.4.2019
ΑΔΑ: Ψ74Κ46ΜΠ3Ζ-ΦΞ6
ΠΡΟΣ :
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Κοιν :ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων και καταβολής τελών, εισφορών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως ισχύει, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 Α΄ – Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 60,61,62,63,64 και 69 του ν.4172/2013 (Α΄167) 4.Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
8. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
9. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ.39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» .
10. Τις διατάξεις του άρθ. 33 του ν.3775/2009 (Α΄122), και των άρθρων 53, 54 και 55 του ν. 4389/2016 (Α΄94), του π.δ. 28ης Ιουλίου 1931, ν.1676/1986, αρ. 6Α ν.2939/2001.
11. Την αποφυγή δυσχερειών κατά την υποβολή δηλώσεων και καταβολής φόρου, λόγω των σωρευμένων αργιών της 26ης και 29ης Απριλίου 2019, οι οποίες προσεγγίζουν στην καταληκτική προθεσμία υποβολής αυτών.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.Παρατείνονται μέχρι και την 6.5.2019 οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων τέλους κινητής- καρτοκινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης και φόρου διαμονής, φόρου πλαστικής σακούλας, τελών χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς και καταβολής του φόρου που προκύπτει από αυτές, με λήξη την 30η Απριλίου 2019.
2. Παρατείνονται μέχρι και την 6.5.2019 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που λήγουν την 30.4.2019.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της.
4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ