Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1180/2019

«Παράταση υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων».

06 Μαΐου 2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑTA: Α’, Γ’

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:78Χ146ΜΠ3Ζ-Ζ3Δ
Αριθ. ΦΕΚ:Β’ 1623/10.5.2019 - Β’ 1689/15.5.2019 (Ο.Ε.)

Αθήνα, 6 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ.: Α.1180
ΠΡΟΣ
: Ως Π.Δ.

 ΘΕΜΑ: «Παράταση υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 6 , των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 18, καθώς και των άρθρων 31 και 34 του ν. 4174/2013 (170 Α΄), όπως ισχύουν,
β) των άρθρων 3 , 12 , 14 , 15 , 43Α , 59 , 60 , του ν. 4172/2013 (167 Α΄), όπως ισχύουν,
γ) της ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1049/2014 (429 Β΄) απόφασης, της Α. 1099/2019 (949Β΄) Απόφασης, της Α. 1115/2019 (1098 Β΄) Απόφασης, καθώς και της Α. 1169/2019 (1459Β΄), Απόφασης, όπως ισχύουν,
2. Το π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΕΚ
3. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α.Α.Δ.Ε.) του ν. 4389/2016 (Α΄94).
7. Την απόφαση με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β΄3696) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
8. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
9. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 Β΄ και 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 , όπως ισχύουν.
10. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 , όπως ισχύουν και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
11. Τις ιδιαιτερότητες φορολογίας των αμοιβών των πληρωμάτων εμπορικών πλοίων και την ανάγκη διατήρησης της ομαλής λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης.
12. Το γεγονός ότι, η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων σύμφωνα με την Α. 1176/3.5.2019 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. θα συνεχίσει να γίνεται χειρόγραφα για το έτος 2019 και του απαιτούμενου χρόνου για την υποβολή των αρχικών δηλώσεων μηνός Φεβρουαρίου, καθώς και των  αντίστοιχων τροποποιητικών δηλώσεων των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του έτους 2019.
13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Αποφασίζουμε

1. Οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από τις αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων για τον μήνα Φεβρουάριο 2019, καθώς και οι τροποποιητικές δηλώσεις αυτών για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2019, υποβάλλονται ανά πλοίο και με αναλυτικές εγγραφές εμπροθέσμως μέχρι και την 15 Μαΐου 2019.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ισχύει από την υπογραφή της.

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

 I . ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πίνακα Γ’ (εκτός του αριθμού 2 αυτού)
2. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και Περιφερειακές Διευθύνσεις της
3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ε΄ (Με την παράκληση να αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)
5. Εθνικό Τυπογραφείο

II . ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο κας Υφυπουργού Οικονομικών
3. Αποδέκτες πινάκων Α΄, Β΄ (εκτός των αριθ. 1 και 2 αυτού), Ζ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΔ΄, ΙΕ΄, ΙΣΤ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄, και ΚΓ΄
4. ΔΤΔ-Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς
5. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών Πλ. Κάνιγγος – 101 81, Αθήνα
6. Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) Βουλής 7 – 105 62, Αθήνα
7. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»

III . ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών της Α.Α.Δ.Ε.
4. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήματα Α’ , Β' , Γ’
5. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
6. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε.