Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1288/2019

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Β΄2745) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής ».

18 Ιουλίου 2019