Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1083/2020

«Τροποποίηση της Α.1072/2020 (ΦΕΚ 1157/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων»

13 Απριλίου 2020