Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1114/2020

«Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. Α΄84»

14 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. Α.Α.Δ.Ε.

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε
Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.)
ΤΜΗΜΑ ΣΤ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Α’ - ΤΜΗΜΑ Δ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84
Τηλέφωνο : 210 3375887
Ιστότοπος : www . aade . gr

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΨΛΓΙ46ΜΠ3Ζ-ΒΙΜ
Αριθ. ΦΕΚ: 1858/Β’/15.05.2020

Αθήνα, 14 Μαΐου 2020
Α.1114
Προς:
Αποδέκτες του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. Α΄84»

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

του Υφυπουργού Οικονομικών και

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 3 του άρθρου δεύτερου της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84).
β) των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/2013 (Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 83/2019 (121 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τη με αρ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (2901 Β').7.
4. Τη με αρ. 339/18.7.2019 (ΦΕΚ 3051/Β'/26.7.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
5. Τη με αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τη με αρ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν, τη με αρ. 39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και τη με αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020).
7. Την ανάγκη για τη ρύθμιση, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, ειδικών θεμάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. Α΄84 με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Για τους σκοπούς εφαρμογής των κάθε είδους οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που αφορούν στον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής, μεταβολές ως προς την κύρια δραστηριότητα επιχειρήσεων («κύριος ΚΑΔ»), με ημερομηνία μεταβολής 20.3.2020 και προγενέστερα, που έχουν δηλωθεί στο φορολογικό μητρώο μεταξύ 23/3/2020 και 13/4/2020, ήτοι, πριν την έναρξη ισχύος της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), γίνονται δεκτές, εφόσον από τη δηλωθείσα ως κύρια δραστηριότητα προκύπτουν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στο φορολογικό έτος 2019.
2. Μετά την υποβολή των δηλώσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι από την δραστηριότητα (ΚΑΔ) που δηλώθηκε ως κύρια κατά τα ανωτέρω δεν προκύπτουν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2019, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου δευτέρου της από 13.4.2020 ΠΝΠ.
3. Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν επιβάλλονται, εφόσον οι φορολογούμενοι επιστρέψουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας τυχόν ευεργέτημα που τους χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ                                                 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ