Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1118/2020

Αναστολή εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης Α.1018/2020 «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής»

21 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2.ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄: Φ.Π.Α

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Fax : 210 36.45.413
E-Mail : deef.a@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 66ΟΩ46ΜΠ3Ζ-ΘΑ9
Αριθ. ΦΕΚ: Β΄2041/30.05.2020
Αθήνα, 21/05/2020
Α.1118

Προς Ως πίνακα διανομής

 

Θέμα: Αναστολή εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης Α.1018/2020 «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής»

 Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν.2859/2000 – ΦΕΚ Α΄ 248/07.11.2000), όπως το ως άνω τελευταίο εδάφιο τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 άρθρου 49 ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α΄/24.4.2019), σύμφωνα με το οποίο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του τυχόν συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια χρήσης και εκμετάλλευσης που προβλέπονται στην παράγραφο 15 και ορίζεται ο τρόπος απόδειξης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών.
2. Τις διατάξεις της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών Α.1018/2020 (ΦΕΚ Β΄ 361/7-2- 2020) «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής».
3. Το π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9.7.2019 (Β΄ 2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
6. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
7. Την 339/18.7.2019 (Β΄ 3051/26.7.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄94/27.5.2016) και ειδικότερα των άρθρων 1,2,13,14,17 και 41, όπως ισχύουν.
9. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ/10.03.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (ΦΕΚ Β΄968/22.03.2017), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.1.2016) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, την αριθμ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την αριθμ. 5294 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) με την οποία ανανεώθηκε εκ νέου η θητεία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
11. Την ανάγκη αναστολής των διατάξεων της απόφασης Α.1018/2020 λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εξαιρετικά λόγω της επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που συνδέονται με την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 αναστέλλεται από την έναρξη ισχύος της η απόφαση Α.1018/2020 (ΦΕΚ Β΄ 361/7.2.2020).
2. Από 24.4.2019 και εφεξής για την εξειδίκευση και την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης και για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας στις ναυλώσεις πλοίων αναψυχής του ν.4256/2014 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία έως 24.4.2019, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ. 1156/1997.
3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ