Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1277/2020

«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και της απαλλαγής από τον Φόρο Κατανάλωσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 102 σε συνδυασμό με το άρθρο 53Α του ν.2960/2001».

14 Δεκεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Γ΄- Φορολογίας Καπνικών Προϊόντων
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄- Δασμολογικών & Φορολογικών
Απαλλαγών

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Παναγή Κατερίνα,
Χρονά Αγγελική
Τηλέφωνο : 210 6987428-505
Fax : 210 6987408,-506
E-Mail : finexcis@aade.gr
d18a@2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Ω3ΖΩ46ΜΠ3Ζ-Β0Ω
Αριθ. ΦΕΚ: B΄ 5683/23.12.2020
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Α.1277

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

 

 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και της απαλλαγής από τον Φόρο Κατανάλωσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 102 σε συνδυασμό με το άρθρο 53Α του ν.2960/2001».

  Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 55,56,63,64,102,109,111,113,114,115 και 119Α΄ του ν. 2960/2001 (Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της περ. γ’ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 102 του ιδίου νόμου
β) του άρθρου 53Α του ν.2960/01 και ειδικότερα του τετάρτου εδαφίου της παρ. 5 αυτού
γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.
2. Την υπ΄ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 (Β΄2744) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης».
3. Την υπ΄ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.08.2017 (Β΄2745) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής».
4. Την υπ΄ αριθ. Φ.254/167/22-03-2001 ΑΥΟ (Β΄356) με θέμα «Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης»
5. Την υπ΄ αριθ. Α.1437/20-11-2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄ 4443 και ΑΔΑ:ΩΒΣΨ46ΜΠ3Ζ-2Ε7) με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) -Τήρηση Αρχείου».
6. Την υπ΄ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (ΦΕΚ Β΄130 και Β΄372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.
7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), και την υπ΄ αριθ.
5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.01.2020) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
8. Την αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β΄4738) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.
9. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των βιομηχανοποιημένων καπνών που προορίζονται αποκλειστικά για επιστημονικές δοκιμές καθώς και για δοκιμές σχετικές με την ποιότητα αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν.2960/2001 καθώς και για την απαλλαγή από τον Φόρο Κατανάλωσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού που προορίζεται αποκλειστικά για αναλύσεις και δοκιμές σχετικές με την ποιότητα αυτού σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 53Α.
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση ορίζονται:
1. Οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και οι διαδικασίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από:
α) τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων καπνών που χρησιμοποιούνται από τα δικαιούχα πρόσωπα, όπως ορίζονται στην παρούσα Απόφαση, για επιστημονική έρευνα και διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών που σχετίζονται με την ποιότητα αυτών καθώς και
β) τον Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.) του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού που προορίζεται αποκλειστικά για αναλύσεις και δοκιμές σχετικές με την ποιότητα αυτού.
2. Οι αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της απαλλαγής, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί η απαλλαγή.
3. Τα δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα.
4. Τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αιτούνται την απαλλαγή.
5. Η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής.
6. Η οριστικοποίηση της απαλλαγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζονται ως:
α) «Βιομηχανοποιημένα καπνά»: τα προϊόντα των άρθρων 94 και 95 του ν.2960/01,
β) «Ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού»: το βιομηχανοποιημένο προϊόν της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 53Α του ν.2960/01,
γ) «Δείγματα»: τα βιομηχανοποιημένα καπνά και το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού που παράγονται εγχωρίως, ή παραλαμβάνονται από άλλα Κράτη Μέλη ή από άλλη φορολογική αποθήκη της χώρας ή εισάγονται από Τρίτη Χώρα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ποιοτικές δοκιμές,
δ) «Επιστημονική έρευνα»: η διενέργεια εξετάσεων, αναλύσεων ή δοκιμών σε βιομηχανοποιημένα καπνά για τον προσδιορισμό της σύνθεσης, της ποιότητας ή άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών τους με σκοπό την παραγωγή γνώσης,
ε) «Ποιοτική Δοκιμή δειγμάτων»: ο εργαστηριακός έλεγχος στον οποίο υποβάλλονται τα δείγματα για τον προσδιορισμό της σύνθεσης, της ποιότητας ή άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών τους με σκοπό την απόκτηση σχετικών πληροφοριών,
στ) «Εναπομείναντα προϊόντα»: τα προϊόντα που προκύπτουν έπειτα από την ολοκλήρωση των επιστημονικών ερευνών σε βιομηχανοποιημένα καπνά ή των ποιοτικών δοκιμών σε δείγματα ή τα προϊόντα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό για τον οποίο αρχικά προορίζονταν,
ζ) «Καπνικά προϊόντα αναφοράς»: τα βιομηχανοποιημένα καπνά που χρησιμοποιούνται από την διεθνή επιστημονική κοινότητα αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και δεν προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.
Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές
1.
Ως αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων, των βιομηχανοποιημένων καπνών που προορίζονται αποκλειστικά για την επιστημονική έρευνα και τις ποιοτικές δοκιμές, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της τήρησης των σχετικών διαδικασιών χορήγησης της απαλλαγής ορίζονται οι τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου αυτού.
2. Ως αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της τήρησης των σχετικών διαδικασιών της απαλλαγής, από τον Φ.Κ. του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού που χρησιμοποιείται για δοκιμές σχετικές με την ποιότητά του, ορίζονται οι τελωνειακές αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για τη βεβαίωση και την είσπραξη του φόρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ-ΈΛΕΓΧΟΙ

ΜΕΡΟΣ Α΄ Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής στα πρόσωπα που εισάγουν ή παραλαμβάνουν βιομηχανοποιημένα καπνά για επιστημονικούς-ερευνητικούς σκοπούς

Άρθρο 4

Δικαιούχα πρόσωπα

Δικαιούχα πρόσωπα για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων καπνών που εισάγονται ή παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας είναι τα ακόλουθα:
α) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),
β) το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και
γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και ασχολούνται με την έρευνα, τον έλεγχο, την πιστοποίηση και την εκπαίδευση σε αγροτικά θέματα.

Άρθρο 5

Όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων καπνών απαιτείται:
α) Τα βιομηχανοποιημένα καπνά να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιστημονικές δοκιμές.
β) Οι αιτούμενες ποσότητες να είναι οι απόλυτα αναγκαίες για την πραγματοποίηση αποκλειστικά και μόνο των συγκεκριμένων επιστημονικών δοκιμών.
γ) Η κατηγορία στην οποία κατατάσσονται να είναι αποκλειστικά τα ειδικά καπνικά προϊόντα αναφοράς.
δ) Τα βιομηχανοποιημένα καπνά να αναλώνονται και να καταστρέφονται εντελώς κατά τη διάρκεια των επιστημονικών δοκιμών.
Άρθρο 6
Διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής
1.
Τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 4 υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ), σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.2960/01, για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΚ και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων καπνών σύμφωνα με την περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 102.
2. Σε περίπτωση εισαγωγής καπνικών προϊόντων αναφοράς από Τρίτη χώρα, τα δικαιούχα πρόσωπα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το αντίστοιχο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής.
3. Τα δικαιολογητικά χορήγησης της απαλλαγής, τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μαζί με τη ΔΕΦΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Α 1437/ 20-11-2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ή μαζί με το προβλεπόμενο παραστατικό εισαγωγής και είναι τα εξής:
α) Τιμολόγιο αγοράς των καπνικών προϊόντων αναφοράς.
β) Επιστημονική μελέτη στην οποία θα αποτυπώνεται το αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας, ο σκοπός του επιστημονικού προγράμματος, η ανάγκη για την διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών, η εκτίμηση της ποσότητας των καπνικών προϊόντων αναφοράς που απαιτείται για τις προαναφερόμενες δοκιμές καθώς και η διάρκεια υλοποίησης του επιστημονικού προγράμματος.
γ) Βεβαίωση ότι το ερευνητικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, στην περίπτωση όπου το δικαιούχο πρόσωπο απαλλαγής από τον ΕΦΚ βιομηχανοποιημένων καπνών είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και
δ) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι η παραλαμβανόμενη ποσότητα καπνικών προϊόντων αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για επιστημονικούς σκοπούς.
Άρθρο 7
Οριστικοποίηση της απαλλαγής
1.
Η οριστικοποίηση της απαλλαγής επέρχεται με την προσκόμιση από το δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που βεβαιώνουν την πραγματοποίηση των επιστημονικών δοκιμών. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται η ποσότητα των απαλλασσόμενων από ΕΦΚ βιομηχανοποιημένων καπνών που χρησιμοποιήθηκαν και καταστράφηκαν εντελώς κατά την πραγματοποίηση των επιστημονικών δοκιμών.
2. Σε περίπτωση όπου οι απαλλασσόμενες από τον ΕΦΚ ποσότητες των καπνικών προϊόντων αναφοράς δεν χρησιμοποιήθηκαν ή δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια των επιστημονικών δοκιμών για τις οποίες αυτές προορίζονταν, τα εναπομείναντα προϊόντα θα καταστρέφονται ενώπιον της επιτροπής που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.2960/2001, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλεται από το δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.
ΜΕΡΟΣ Β’
Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον Φ.Κ., τον Ε.Φ.Κ. και κάθε ειδική εισφορά

υπέρ τρίτων των δειγμάτων που χρησιμοποιούνται για ποιοτική δοκιμή

Άρθρο 8
Όροι και προϋποθέσεις απαλλαγής

1. Απαλλάσσονται από τον Φόρο Κατανάλωσης, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων τα δείγματα, εφόσον αυτά:
α) παράγονται εγχωρίως ή παραλαμβάνονται από άλλα Κράτη Μέλη ή από άλλη φορολογική αποθήκη της χώρας υπό την κάλυψη του e-ΔΕ ή εισάγονται από Τρίτη χώρα και βρίσκονται εντός φορολογικής αποθήκης υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων,
β) προορίζονται να αποτελέσουν δείγματα για την πραγματοποίηση εξετάσεων, αναλύσεων ή δοκιμών που σχετίζονται αποκλειστικά με την ποιότητα αυτών,
γ) καταναλώνονται και καταστρέφονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των σχετικών εργαστηριακών ελέγχων,
δ) χρησιμοποιούνται σε ποσότητες που είναι απολύτως απαραίτητες για την πραγματοποίηση του σκοπού για τον οποίο αυτά παράγονται ή παραλαμβάνονται από άλλο κράτος μέλος ή από άλλη φορολογική αποθήκη της χώρας ή εισάγονται από τρίτη χώρα.
2. Η εν λόγω απαλλαγή παρέχεται στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών στη χώρα μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.2960/2001, με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεών τους εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου.
3. Πριν από την είσοδο των προϊόντων αυτών στη φορολογική αποθήκη, τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή προκειμένου να τους χορηγηθεί ο απαραίτητος εθνικός κωδικός προϊόντος για την παρακολούθησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.
4. Η απαλλαγή παρέχεται ακόμα και στην περίπτωση που οι απαλλασσόμενες ποσότητες δειγμάτων δεν χρησιμοποιήθηκαν ή δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια των δοκιμών για τις οποίες αυτές προορίζονταν, υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα προϊόντα θα καταστραφούν ενώπιον της επιτροπής που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν.2960/01, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από τον δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.
Άρθρο 9
Διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής
1
. Κατά την έξοδο των απαλλασσομένων προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, τα οριζόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 της παρούσας δικαιούχα πρόσωπα, υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ηλεκτρονικά Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ), σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.2960/01, για την απαλλαγή τους από τον αναλογούντα Φ.Κ. ή Ε.Φ.Κ. και τις εισφορές υπέρ τρίτων. Με την Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά:
α) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι οι απαλλασσόμενες ποσότητες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως δείγματα για τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών ποιότητας αυτών, η χρονική περίοδος και ο τόπος τελέσεως των αναλύσεων,
β) κατάσταση επί της οποίας προσδιορίζονται τα είδη, οι ποσότητες των δειγμάτων που θα υποβληθούν σε δοκιμές εκφρασμένες στη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται ανά κατηγορία προϊόντος για την παρακολούθηση της φορολογικής αποθήκης, ο εθνικός κωδικός ICISnet που έχει αποδοθεί για τα προϊόντα και οι αξίες των βιομηχανοποιημένων καπνών ή του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού.
Άρθρο 10
Οριστικοποίηση της απαλλαγής
1
. Η οριστικοποίηση της απαλλαγής επέρχεται με την προσκόμιση από το δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986, μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που βεβαιώνουν την πραγματοποίηση των σχετικών δοκιμών, υπογεγραμμένης από τον εκπρόσωπο του φυσικού ή νομικού προσώπου, από την οποία θα προκύπτει η ποσότητα των απαλλασσόμενων δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς για την διεξαγωγή των δοκιμών που είχαν αρχικά δηλωθεί με την ως άνω συνυποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση. Η εν λόγω βεβαίωση υποβάλλεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των δοκιμών αυτών και παραλαμβάνεται ενυπόγραφα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα τηρείται στο αρχείο της και το άλλο παραδίδεται στον δικαιούχο.
2. Σε περίπτωση που υπάρχουν εναπομείναντα προϊόντα, η οριστικοποίηση της απαλλαγής ολοκληρώνεται με την σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Δ.803/580/93 Υπουργική απόφαση.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Έλεγχοι
Άρθρο 11
Έλεγχοι
1.
Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές πραγματοποιούν, κατά την κρίση τους, έκτακτους ή εκ των υστέρων ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων με την παρούσα απόφαση διαδικασιών για την χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής.
2. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματα αυτών, η οποία υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενέργησαν τον έλεγχο και τον Προϊστάμενο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.
3. Σε περίπτωση που, από τον έλεγχο διαπιστωθεί παρέκκλιση από τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής ή προκύψει ότι οι απαλλασσόμενες από τον Ε.Φ.Κ. ή Φ.Κ. ποσότητες βιομηχανοποιημένων καπνών ή ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού, αντίστοιχα, χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται στην παρούσα , συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Με βάση την έκθεση ελέγχου η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων.
4. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 119Α του ν.2960/01.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
1.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ