Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου A.1285/2020

Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων

17 Δεκεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’
2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση : Kαρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 68 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-6987500
210-6987469
Fax : 210 6987506
E-Mail : ddtheka@aade.gr
Url : www.aade.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 6ΡΖΩ46ΜΠ3Ζ-Υ4Ω
Αριθ. ΦΕΚ: 5831 Β’/30.12.2020
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: A.1285

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων

                                                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ
                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tην εξουσιοδοτική διάταξη του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 40 του ν. 2960/01 (Α΄ 265).
2. Τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ Β’ 516) και ιδίως του άρθρου 13 παρ. 1 αυτής.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 438/76 (Α΄ 256).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248).
5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.
6. Τις διατάξεις της αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως ισχύουν και τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
7. Τις διατάξεις της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 (Β΄ 968) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
8. Τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 130 και Β΄ 372) «Μεταβίβαση αρμοδιο- τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις δια- τάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94).
9. Την ανάγκη διασφάλισης της κατά το δυνατόν ομαλότερης διεξαγωγής των δραστηριοτή- των του εφοδιαστικού κλάδου, στο πλαίσιο των εξαιρετικών περιστάσεων που αντιμετωπί- ζουν οι οικονομικοί φορείς και οι Τελωνειακές Αρχές που οφείλονται στη λήψη μέτρων πε- ριορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

                                                                                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
                                                                                                          Άρθρο 1

Τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων του άρθρου 13 παρ. 1α) της αριθ.
Τ.1940/41/14-04-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, δύναται να γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός.
                                                                                                           Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                   Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ