Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α. 1095/2020

«Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς»

27 Απριλίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε΄

Ταχ. Δ/νση : Kαρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 68 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ.Μελανίτου, Β. Τερζής
Τηλέφωνο : 210 6987407, -422, -503
Fax : 210 6987408, -506
E-Mail : finexcis@otenet.gr
d18a@2001.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΧΕΘ46ΜΠ3Ζ-ΩΝ0
Αριθ. ΦΕΚ: 1804 Β’/12-05-2020
Αθήνα, 27 Απριλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Α. 1095

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

 

Θέμα: «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265), όπως ισχύει, και ειδικότερα των άρθρων 3, 11, 53Α, 109, 110, 111, 130, 179 και 180 του ν. 2960/2001.
2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 109 και της παρ. 6 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
3. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄ 248), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ Α΄249), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της αριθ. Α. 1437/2019 (ΦΕΚ Β΄ 4443) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. “Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου”.
6. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΤΔ Α 1184721ΕΞ2016/2016 (ΦΕΚ Β΄ 4488) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. “Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων - Τήρηση αρχείου”.
7. Την αριθ. Δ19Α5041533ΕΞ2013/2-12-2013 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 3051) «Καθιέρωση πληροφοριακού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή».
8. Την αριθ. Φ.254/167/22-03-2001 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β΄ 356) με τίτλο «Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών».
9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
10. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94).
11. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94), όπως ισχύουν και τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.01.2020.
12. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
13. Τις διατάξεις της αριθ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ Β΄968) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
14. Την ανάγκη, για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας και της ταχύτερης διεκπεραίωσης των τελωνειακών διατυπώσεων, τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών δικαιολογητικών εγγράφων με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τελωνειακά παραστατικά (ΕΔΕ Εισαγωγής, Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών), ώστε τα δικαιολογητικά χορήγησης δασμοφορολογικών απαλλαγών σε δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα (ατέλειες που χορηγούνται στα πλαίσια διπλωματικών, προξενικών σχέσεων, στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς), να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση των αριθ. Α. 1437/2019 (ΦΕΚ Β΄ 4443) και ΔΤΔ Α 1184721ΕΞ2016/2016 (ΦΕΚ Β΄ 4488) Αποφάσεων Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και Γ.Γ.Δ.Ε. αντίστοιχα, ώστε τα υποστηρικτικά δικαιολογητικά έγγραφα για τα οποία προβλέπεται η προσκόμιση αυτών στις τελωνειακές αρχές προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συμφωνία ίδρυσης ή έδρας τους, να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με το κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (ΕΔΕ Εισαγωγής, Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών).
ΑΡΘΡΟ 1
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 της αριθ. Α.1437/2019 (ΦΕΚ Β΄ 4443) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως ακολούθως.:
«Τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα, εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής τους σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή, στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, εφόσον προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, στις περιπτώσεις: α) φυσικού ελέγχου, β) ελέγχου εγγράφων, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και γ) εκ των υστέρων ελέγχου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.
Τα υποστηρικτικά έγγραφα που προβλέπονται για τη χορήγηση απαλλαγών από φορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συμφωνία ίδρυσης ή έδρας τους προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή μόνο στην περίπτωση εκ των υστέρων ελέγχου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.»
2. Το σημείο α. του άρθρου 5 της αριθ. ΔΤΔ Α 1184721ΕΞ2016/2016 (ΦΕΚ Β΄ 4488) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. τα δικαιολογητικά χορήγησης δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια μεταφοράς συνήθους κατοικίας,».
ΑΡΘΡΟ 2
1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ