Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΑΔ Α 1136232 /2020

«Τροποποίηση της με αρ. ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020 (Β’ 5102-ΑΔΑ: 6ΖΜΚ46ΜΠ3Ζ-32Ζ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων»

25 Νοεμβρίου 2020