Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1012/2021

«Καθορισμός ποσού επιδόματος για αγορές των επιδοτούμενων με την υπό στοιχεία Α 1275/15-12-2020 Απόφαση ειδών καυσίμων θέρμανσης».

22 Ιανουαρίου 2021