Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1033/2021

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (Β΄3398) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει, και του συνημμένου υποδείγματος της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α. 1265/03.12.2020 (Β΄5346)»

19 Φεβρουαρίου 2021