Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1163/2021

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1275/15-12-2020 απόφασης «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β' 5576)», όπως ισχύει.»

12 Ιουλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ
- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΩΝ
- Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
- Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Γ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΑΔΕ

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜ.
- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
- Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Β. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.)
- Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ &
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Γ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ&
ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

Φ.Ε.Κ.: 3073 Β΄
Α.Δ.Α.: Ψ3ΣΥ46ΜΠ3Ζ-ΗΘΔ
Αθήνα, 12/07/2021 - 16:05
Αρ. Πρωτ. Α.1163
Προς:
Ως πίνακας διανομής

 

 

 Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1275/15-12-2020 απόφασης «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β' 5576)», όπως ισχύει.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
3. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121 & Α΄126 για διόρθωση σφάλματος) «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 62/2020 (Α’ 155) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).
6. Την αριθ. Υ3/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄48)
7. Την αριθμ.Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).
8. Την αριθμ.339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο (Β΄3051).
9. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
10. Τις διατάξεις α)του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 37 και του άρθρου 41 αυτού και β) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Β’ 4738), όπως ισχύει».
11. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) « Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ Σ Χ Ε Δ Ι Ο αριθμ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ 689), καθώς και την αριθμ. 5294 Εξ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17-1-2020) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
12. Τις διατάξεις του ν.δ.356/1974 (Α΄ 90).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (Α΄ 43).
14. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
15. Το άρθρο 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) .
16. Το άρθρο 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312), όπως ισχύει.
17. Τις διατάξεις του ν. 4549/2018(Α΄ 105), «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις».
18. Τα άρθρα 1 και 2Β του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύουν.
19. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
20. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
21. Τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως ισχύουν.
22. Την υποπαράγραφο Α.1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις (Α΄ 85)».
23. Τις διατάξεις του μέρους Β, άρθρου 3, παρ.Γ, υποπαρ.2.1, υποπερ. ια, του ν.4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας».
24. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 (Α΄ 251) «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».
25. Την αριθ. 1019446/113/0015/ΠΟΛ. 1034/14.2.2008 ΑΥΟ (Β΄ 307) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
26. Την από 6/2020 μελέτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καθορισμό κλιματικών ζωνών της Ελλάδας για χρήση στην εκτίμηση του ποσοστού επιδόματος θέρμανσης ανά οικισμό.
27. Την ανάγκη χορήγησης επιδόματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL), φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ).
28. Την υπό στοιχεία οικ. 2/79068/ΔΠΓΚ/9.12.2020 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.
29. Την υπό στοιχεία Α. 1275/15-12-2020 Απόφαση «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» (Β’ 5576), ως ισχύει.
30. Την υπό στοιχεία Α. 1004/2021 Απόφαση «Τροποποίηση της απόφασης Α 1275/2020 αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και παράταση της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης».
31. Την υπό στοιχεία οικ. 2/309/ΔΠΓΚ/7.1.2021 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία, η Σ Χ Ε Δ Ι Ο προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2250904001 «Επίδομα θέρμανσης» του Ειδικού Φορέα 1023-711- 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες».
32. Την υπό στοιχεία Α. 1012/2021 Απόφαση «Τροποποίηση της απόφασης Α 1275/2020 αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και παράταση της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης».
33. Την υπό στοιχεία Α. 1018/2021 Απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1275/15-12-2020 απόφασης «χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β΄5776)», όπως ισχύει (Β΄330). 34. Την υπό στοιχεία οικ. 2/309/ΔΠΓΚ/7.1.2021 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία, η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2250904001 «Επίδομα θέρμανσης» του Ειδικού Φορέα 1023-711- 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1275/15-12-2020 απόφασης «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020-2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» (Β' 5576) αντικαθίσταται ως εξής:
α)Το ποσό επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται ως εξής:
 Έως την 31η Ιανουαρίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
 Έως την 31η Αυγούστου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2021. Προς το σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν στην πλατφόρμα, έως την 23η Ιουλίου 2021, τα δικαιολογητικά αγορών λοιπών καυσίμων (εκτός του πετρελαίου θέρμανσης) που τιμολογήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 28η Φεβρουαρίου 2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας. Για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1.1.2021 έως 28.2.2021 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 29η Απριλίου 2021.
 Έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021 για ποσά που προκύπτουν κατόπιν εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας.
Επίσης τροποποιείται το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ίδιας Απόφασης ως εξής :
1. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης αποκλειστικά εγγράφως προς τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) μέσω της θυρίδας του TAXISnet (επιλογή «Ερωτήματα προς Α.Α.Δ.Ε.», θεματική κατηγορία «Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης») μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2021, στην οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.
Έναρξη Ισχύος
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                           ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ