Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α. 1032/2021

«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων για τις ανάγκες των αλιέων κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών»

15 Φεβρουαρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

2.ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Kαρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 68 Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Τερζής
Τηλέφωνο : 210 6987503
E-Mail : ddtheka@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΖΟΠ46ΜΠ3Ζ-0Θ4
Αριθ. ΦΕΚ: 703/Β/23.2.2021
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Α. 1032

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

 

 ΘΕΜΑ: «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων για τις ανάγκες των αλιέων κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4Α του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως προστέθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4758/2020 (Α’ 242),
β) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, με τις οποίες ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ «Σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας»,
γ) του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (Α΄ 256),
δ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, το άρθρο 7, την παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41 αυτού,
ε) της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Το π.δ. 142/17 ( Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
3. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ΄ αρ. Υ2/09-07-2019 (Β΄2901) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών.

5. Την υπ΄ αρ. 339/18-07-2019 (Β’ 3051) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο».

6. Την υπ΄ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», καθώς και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β΄130 και 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως ισχύουν.

8. Την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β΄4738) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

9. Την υπ΄ αρ. ΔΤΔ Δ 5030364ΕΞ2014/30-12-2014 Απόφαση ΓΓΔΕ «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων» (Β΄3675).

10. Την υπ΄ αρ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β΄516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ»,

11. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης προκαταβολής της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων που αναλογεί στις ετήσιες καταναλώσεις καυσίμων για τις ανάγκες των αλιέων κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών όπου δεν υφίσταται φορολογική αποθήκη καυσίμων ναυτιλίας.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν αυτής που έχει ήδη προβλεφθεί για τις επιστροφές Ε.Φ.Κ. καυσίμων σε αλιείς. 13. Την από 27.1.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1
Σκοπός - Ορισμοί
1.
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των νησιών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4Α του άρθρου 78 του ν.2960/2001, των αλιέων που είναι δικαιούχοι προκαταβολής της επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), καθώς και των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης της προκαταβολής.
2. Δικαιούχοι της προκαταβολής επιστροφής του Ε.Φ.Κ. είναι οι αλιείς που είναι δικαιούχοι απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 και οι οποίοι είναι κάτοικοι μικρών και απομακρυσμένων νησιών στα οποία δεν υφίσταται φορολογική αποθήκη καυσίμων ναυτιλίας.
3. Για τον καθορισμό των νησιών, οι αλιείς των οποίων δικαιούνται προκαταβολή επιστροφής, ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Να έχουν λιγότερους από 3.000 μόνιμους κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

β. Να ανήκουν σε περιφερειακή ενότητα του Ανατολικού Αιγαίου.

γ. Να είναι απομακρυσμένα από σημείο στο οποίο υφίσταται φορολογική αποθήκη καυσίμων ναυτιλίας.

δ. Να υπάρχουν αλιείς μόνιμοι κάτοικοι που αιτήθηκαν επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων το 2020.

Άρθρο 2 Δικαιούχοι προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ.
1.
Η δυνατότητα λήψης προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ. παρέχεται στους αλιείς των νησιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 και ειδικότερα είναι μόνιμοι κάτοικοι των παρακάτω νησιών: Άγιος Ευστράτιος, Κάσος, Καστελλόριζο (Μεγίστη), Λειψοί, Σαμοθράκη και Φούρνοι.
2. Η δυνατότητα λήψης προκαταβολής της επιστροφής ΕΦΚ ισχύει και για νομικά πρόσωπα, καθώς και για οποιαδήποτε νομική οντότητα με αντικείμενο την επαγγελματική αλιεία, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι ή εταίροι είναι κάτοικοι των νησιών της παρ. 1.
3. Ως κύρια κατοικία θεωρείται η δηλωθείσα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου του προηγούμενου φορολογικού έτους, ή στη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 188 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).

Άρθρο 3 Υπολογισμός του ποσού της προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ.
1
. Για τους αλιείς που έχουν λάβει επιστροφή Ε.Φ.Κ. κατά τα αμέσως δύο (2) προηγούμενα έτη από το έτος που οι δικαιούχοι αιτούνται την προκαταβολή επιστροφής Ε.Φ.Κ., η προκαταβολή επιστροφής Ε.Φ.Κ. υπολογίζεται με βάση τα τιμολόγια προμήθειας καυσίμων των αμέσως δύο (2) προηγούμενων ετών και ισούται με τον Ε.Φ.Κ. που αντιστοιχεί στον μέσο όρο των ποσοτήτων που παρελήφθησαν από τους δικαιούχους τα δύο (2) προηγούμενα έτη.
2. Στους αλιείς που δεν έχουν κάνει χρήση της διαδικασίας επιστροφής Ε.Φ.Κ., η προκαταβολή επιστροφής Ε.Φ.Κ. υπολογίζεται με βάση την ποσότητα καυσίμου που χρησιμοποίησε ο δικαιούχος αλιέας κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη σύμφωνα με τις εγγραφές στο βιβλίο ατελείας του και ισούται με τον μέσο όρο του ποσού Ε.Φ.Κ. που θα είχαν καταβάλει εάν είχαν προμηθευτεί τις ποσότητες από ελεύθερα καύσιμα.
3. Εάν κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη ο αιτών αλιέας είχε παραλάβει για τις ανάγκες του σκάφους του τόσο αφορολόγητα όσο και φορολογημένα καύσιμα, η προκαταβολή χορηγείται με βάση τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των παρ. 1 και 2 και αντιστοιχεί στον Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στον μέσο όρο των συνολικών ποσοτήτων των ετών αυτών.
4. Το ποσό της προκαταβολής επιστροφής ΕΦΚ υπολογίζεται με εφαρμογή του συντελεστή Ε.Φ.Κ. που ισχύει κατά τη στιγμή της έκδοσης της Απόφασης χορήγησης της προκαταβολής.
5. Το ποσό της προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ. που αιτείται ο δικαιούχος, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό Ε.Φ.Κ. που αντιστοιχεί στις ετήσιες δικαιούμενες ποσότητες καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα, όπως προβλέπονται στο άρθρο 17 της Τ. 1940/2003 ΑΥΟΟ.
6. Ειδικά για νέους αλιείς με δραστηριότητα μικρότερη των δύο (2) ετών, οι οποίοι πληρούν τα λοιπά κριτήρια του άρθρου 2, για τα δύο (2) πρώτα έτη δραστηριοποίησής τους χορηγείται προκαταβολή επιστροφής Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με την αίτησή τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του Ε.Φ.Κ. που αντιστοιχεί στις ετήσιες δικαιούμενες ποσότητες καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα, όπως προβλέπονται στο άρθρο 17 της Τ. 1940/2003 ΑΥΟΟ.
Άρθρο 4
Δαδικασία υποβολής αίτησης προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ. – Δικαιολογητικά

1. Η αίτηση για τη λήψη της προκαταβολής επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος των τελωνείων ICISnet στο υποσύστημα «ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» από το μενού «Επιστροφές Ε.Φ.Κ. - Υποβολή Αίτησης Επιστροφής Ε.Φ.Κ.».
2. Η αίτηση υποβάλλεται από τους δικαιούχους αλιείς μία (1) φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παρ. 4, σε σχέση με την υποβολή της πρώτης αίτησης προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ.
3. Τα συνυποβαλλόμενα στην αίτηση προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ. δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α. Τα παραστατικά (τιμολόγια) προμήθειας του καυσίμου που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων για τα δύο (2) προηγούμενα έτη από το έτος της αίτησης.

β. Ο Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραστατικών Καυσίμων για τα δύο (2) προηγούμενα έτη από το έτος της αίτησης, όπως έχει οριστεί στο Παράρτημα IV της υπ΄αρ.Α.1070/22.02.2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των αλιέων που δεν είχαν κάνει χρήση του δικαιώματος επιστροφής Ε.Φ.Κ. δυνάμει της προαναφερόμενης Απόφασης.

γ. Η σελίδα του Ημερολογίου Κίνησης όπου αναφέρονται τα στοιχεία του σκάφους και οι σελίδες οι οποίες περιλαμβάνουν τις εγγραφές για την κίνηση του σκάφους κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη από το έτος της αίτησης που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων.

δ. Η πρώτη σελίδα του Βιβλίου Ατελείας που φέρει την αρχική θεώρηση της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής και τα στοιχεία του σκάφους, η σελίδα στην οποία υπάρχει η ετήσια θεώρηση σύμφωνα με την οποία το Βιβλίο Ατελείας βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και οι σελίδες που περιλαμβάνουν τις εγγραφές εφοδιασμών καυσίμων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη από το έτος που αιτείται ο δικαιούχος την προκαταβολή επιστροφής Ε.Φ.Κ.

ε. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2, σε ένα από τα νησιά της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, του φυσικού προσώπου ή στην περίπτωση νομικού προσώπου όλων των μετόχων ή εταίρων του.
4. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021, ο δι- καιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ., εντός χρονικού δια- στήματος τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, συνυποβάλλοντας τα προβλε- πόμενα στο παρόν δικαιολογητικά έγγραφα.
5. Ειδικά για τους νέους αλιείς της παρ. 6 του άρθρου 3, τα συνυποβαλλόμενα στην αίτηση
προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ. δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α. Η σελίδα του Ημερολογίου Κίνησης όπου αναφέρονται τα στοιχεία του σκάφους.
β. Η πρώτη σελίδα του Βιβλίου Ατελείας που φέρει την αρχική θεώρηση της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής και τα στοιχεία του σκάφους καθώς και η σελίδα στην οποία υπάρχει η ετήσια θεώρηση σύμφωνα με την οποία το Βιβλίο Ατελείας βρίσκεται σε ισχύ.
γ. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2, σε ένα από τα νησιά της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, του φυσικού προσώπου ή στην περίπτωση νομικού προσώπου όλων των μετόχων ή εταίρων του.
Άρθρο 5
Ενέργειες αρμόδιων Τελωνείων

1. Αρμόδια Τελωνεία για την υποβολή της αίτησης της προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ. είναι αυτά που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την υποβολή αίτησης και για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων, με βάση το Παράρτημα ΙΙΙ της υπ΄αρ. Α.1070/22.02.2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Το αρμόδιο Τελωνείο, πριν από την έκδοση της απόφασης προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ., προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) στην αναζήτηση των αιτήσεων από το Υποσύστημα Ε.Φ.Κ, μέσω της λειτουργίας «Επιστροφές Ε.Φ.Κ.-Παραστατικά-Αίτηση»,
β) στον έλεγχο, αναφορικά με :
βα) την υποβολή της αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο
ββ) την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2
βγ) το εμπρόθεσμο της αίτησης
βδ) την υποβολή των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών
γ) στην αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά τα ανωτέρω, όπως οι προϋποθέσεις αυτών ορίζονται στην παρούσα, άλλως στην απόρριψη αυτής, συμπληρώνοντας, ταυτόχρονα, τους λόγους απόρριψης, ώστε ο αιτών να ενημερώνεται, αυτόματα, με σχετικά μηνύματα από το ηλεκτρονικό σύστημα
δ) στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 4
ε) στον έλεγχο των δικαιούμενων ποσοτικών ορίων καυσίμων, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 της Τ. 1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ και το άρθρο 4 της Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ
στ) στην καταχώριση του τελικού ποσού προκαταβολής επιστροφής ΕΦΚ προς το δικαιούχο πρόσωπο, όπως έχει προκύψει με τον τρόπο υπολογισμού του άρθρου 3, χωρίς για το ποσό αυτό, να είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός με βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τα Ασφαλιστικά ταμεία
ζ) στην εκτύπωση της υπό έκδοση απόφασης προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ., η οποία έχει τον ίδιο μορφότυπο και κείμενο με αυτό της Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. που προβλέπεται στην υπ΄ αρ. Α.1070/2019 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την υπογραφή της από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τελωνείου και την επισημείωση στο σώμα της απόφασης ότι αφορά σε προκαταβολή επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων της παρ. 4Α του άρθρου 78 του ν.2960/2001
η) στην οριστικοποίηση - έκδοση της απόφασης προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ., η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο. Με την οριστικοποίηση από το αρμόδιο Τελωνείο, δημιουργείται, αυτόματα, στο υποσύστημα «Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης», το αντίστοιχο λογιστικό σημείωμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική πληρωμή στον δικαιούχο, με απευθείας πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του.
3. Η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο Τελωνείο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης του δικαιούχου προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ.
4. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1-1-2022 και έπειτα, το αρμόδιο Τελωνείο υπολογίζει το ποσό της προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ. ως εξής:
α) Ελέγχει το ποσό της χορηγηθείσας προκαταβολής του προηγούμενου έτους.
β) Ελέγχει τις καταναλώσεις του προηγούμενου έτους.
γ) Εάν οι καταναλώσεις του προηγούμενου έτους δεν έχουν εξαντλήσει το ποσό της χορηγηθείσας προκαταβολής του προηγούμενου έτους τότε υπολογίζει το πλεονάζον ποσό.
δ) Υπολογίζει τη νέα προκαταβολή επιστροφής Ε.Φ.Κ.
ε) Εάν υπάρχει πλεονάζον ποσό από την προηγούμενη προκαταβολή επιστροφής Ε.Φ.Κ. το αφαιρεί από τη νέα προκαταβολή επιστροφής Ε.Φ.Κ.

Άρθρο 6 Αίτηση επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων με τις διατάξεις της αριθ. Α.1070/22.02.2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
1. Οι δικαιούχοι αλιείς που έχουν λάβει προκαταβολή της επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων έχουν τη δυνατότητα και υποβολής αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αρ. Α.1070/22.02.2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων, για τις οποίες ο αναλογών Ε.Φ.Κ. δεν καλύπτεται από το ποσό της προκαταβολής.
2. Η αίτηση επιστροφής του Ε.Φ.Κ. αφορά στο σύνολο των ως άνω αναλώσεων και υποβάλλεται μία φορά, ετησίως, κατά το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη προκαταβολής της επιστροφής Ε.Φ.Κ.
3. Το συνολικό ποσό που λαμβάνεται για τις ποσότητες που παρελήφθησαν ανά έτος είτε με τη διαδικασία της προκαταβολής της επιστροφής της παρούσας είτε με τη διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αρ. Α.1070/22.02.2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό Ε.Φ.Κ. που αντιστοιχεί στις ετήσιες δικαιούμενες ποσότητες καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα, όπως προβλέπονται στο άρθρο 17 της Τ.1940/2003 ΑΥΟΟ.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ