Απόφαση ΔΕΔ 1087/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

α) Φορολόγηση ειδικής αμοιβής για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου από πανεπιστημιακούς ιατρούς, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.I. β) Φορολόγηση εισοδήματος πανεπιστημιακού ιατρού νοσοκομείου ΕΣΥ από τη συμμετοχή του στην ολοήμερη (πέραν του τακτικού ωραρίου) λειτουργία του νοσοκομείου του (απογευματινά ιατρεία) _841079_

30 Ιανουαρίου 2018