Απόφαση ΔΕΔ 1173/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

Δικαστικός λειτουργός-Μη φορολόγηση του 25% του ετήσιου συνολικού ακαθάριστου ποσού των αποδοχών του και επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου εισοδήματος _3142206_

05 Φεβρουαρίου 2018