Απόφαση ΔΕΔ 1221/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

Φόρος στην Υπεραξία από Αναπροσαρμογή της Αξίας Ακινήτων _Άρθρα 20_27 Ν 2065_1992_Έλεγχος ακινήτων που κατείχε η επιχείρηση κατά την 31_12_2012 _6154822_

13 Ιουνίου 2018