Απόφαση ΔΕΔ 1223/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

πρόστιμο άρθρου 4 ν 2523_1997 Μη υποβολή συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών άρθρου 39Α Ν 2238_1994 Μη προσκόμιση στον έλεγχο του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών άρθρου 39α §1 ν 2238_1994 _5050302_

13 Ιουνίου 2018