Απόφαση ΔΕΔ 1353/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

Δεν υποχρεούται ο/η φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής σε υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος με τον ή τη σύζυγό του η/ο οποία/ος πληροί τα κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΣτΕ 1445/2016) _7666546_

09 Ιουλίου 2018