Απόφαση ΔΕΔ 1637/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

Δεν προσβάλλονται παραδεκτώς με ενδικοφανή προσφυγή πράξεις των διοικητικών οργάνων που στερούνται εκτελεστότητας όπως βεβαιωτικές πράξεις με τις οποίες δηλώνεται εμμονή της Διοίκησης σε προγενέστερη διοικητική πράξη χωρίς νέα ουσιαστική έρευνα _ Η τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη του Προϊσταμένου της ΔΟΥ επί αίτησης της προσφεύγουσας για επιστροφή καταβληθέντων ποσών που επιβλήθηκαν με πράξεις επιβολής προστίμων και βεβαιώθηκαν από τη φορολογική αρχή στερείται εκτελεστότητας _9172427_

20 Σεπτεμβρίου 2018