Απόφαση ΔΕΔ 2018/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

Προσφυγή κατά των τόκων εκπροθέσμου αρ.53 του Ν. 4174/2013 σε δόσεις ρύθμισης Απαράδεκτη η ενδικοφανής προσφυγή _1170926_

28 Δεκεμβρίου 2018