Απόφαση ΔΕΔ 2021/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

ΕΙΣΟΔΗΜΑ Μεταφορά εξόδων από τη χρήση 2011 στη χρήση 2012 χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και νομολογίας για έκπτωση των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα _6086039_

28 Δεκεμβρίου 2018