Απόφαση ΔΕΔ 2034/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

Έλεγχος κατόπιν συμπληρωματικών στοιχείων. Παραγραφή ΦΠΑ χρήσεων 2006-2009 ελείψει αρχικού φύλλου ελεγχου. _3398404_

31 Δεκεμβρίου 2018