Απόφαση ΔΕΔ 2035/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ _8372312_

31 Δεκεμβρίου 2018