Απόφαση ΔΕΔ 2036/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

Έλεγχος. Μείωση προστίμου λόγω εσφαλμένης νομικής βάσης και λόγω νέων στοιχέιων. _87191_

31 Δεκεμβρίου 2018