Απόφαση ΔΕΔ 2038/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Α.Π. 2010 ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ

12 Απριλίου 2018