Απόφαση ΔΕΔ 2555/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ 2011 - ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ H ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4446/2016 ΔΗΛΩΣΕ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ _3834024_

22 Μαΐου 2018