Απόφαση ΔΕΔ 2670/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν.2065_1992 της 31.12.2008 _1788382_

25 Μαΐου 2018