Απόφαση ΔΕΔ 2807/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΘΡ. 39 Ν. 2238/94, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡ. 26§4, 26§1 Ν. 3728/2008, 39§7 Μ. 2238/94 _6014185_

29 Μαΐου 2018