Απόφαση ΔΕΔ 2993/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΉΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΆΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΕΠΊ ΤΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΤΟΥ Ν. 3620/2007 _7590995_

12 Ιουνίου 2018