Απόφαση ΔΕΔ 2/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

Βάσει των διατάξεων παρ.5 άρθ.13 του ν.2889/2001 οι αμοιβές των απογευματινών ιατρών των νοσοκομείων προέρχονται από την άσκηση ιδιωτικού έργου και επομένως υπάγονται στην κατηγορία του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4172/2013_

02 Ιανουαρίου 2018