Απόφαση ΔΕΔ 3589/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ 15ΕΤΙΑΣ . ΆΡΘΡΑ 102 ΠΑΡ 1 ΠΕΡ Β ΚΑΙ ΠΑΡ 5 Ν 2961/2001 ΑΡΘΡΟ 19-20-Ν 4174/2013 _7038432_

24 Ιουλίου 2018