Απόφαση ΔΕΔ 3839/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

Μη επιβολή της κατ’ άρθρο 29 ν.3986/2011 ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν.3620/2007. _7960827_

05 Σεπτεμβρίου 2018