Απόφαση ΔΕΔ 4089/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν.3986/2011 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014 ΚΑΙ 2015 ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ _8697934_

17 Σεπτεμβρίου 2018