Απόφαση ΔΕΔ 4090/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν.3986/2011 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014 ΚΑΙ 2015 ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ _6414403_

17 Σεπτεμβρίου 2018