Απόφαση ΔΕΔ 4131/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ – ΧΡΗΣΗ 2012 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ _1868796_

18 Σεπτεμβρίου 2018