Απόφαση ΔΕΔ 4261/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 64 N 4172/2013 _1107141_

05 Οκτωβρίου 2018