Απόφαση ΔΕΔ 4374/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ _6072839_

10 Οκτωβρίου 2018