Απόφαση ΔΕΔ 4/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

Μη φορολόγηση του 25% του ετήσιου συνολικού ακαθάριστου ποσού των αποδοχών του και επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου εισοδήματος _8429224_

02 Ιανουαρίου 2018